๓๑๓ ประกาศเรียกงาปิว่าเยื่อเคยในคำกราบทูล

ด้วยพระรัตนโกษา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า มีผู้เข้าไปกราบบังคมทูลพระกรุณาเรียกว่างาปิ ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า คำซึ่งเรียกว่างาปินั้น รูปก็ไม่เหมือนกับงา ไม่ควรจะเรียก แต่นี้ไปถ้าจะกราบบังคมทูลพระกรุณา แลเขียนบาญชีเรื่องราวต่างๆ การซึ่งจะต้องเรียกนั้น ให้เรียกว่าเยื่อเคย อย่าให้เรียกว่างาปิเปนอันขาดทีเดียว ให้หมายบอกข้าทูลลอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือน เจ้าตั้งกรม แลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน แล้วให้นายอำเภอป่าวร้องราษฎรให้รู้จงทั่ว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ