๑๙๗ ประกาศให้นำเลขมารับหนังสือพิมพ์คุ้มสักแลสักหลังมือ

คัดจากหมายประกาศ เดือน ๔ ปีระกาตรีศก

ด้วยพระยาราชสุภาวดี พระยาประมวญประมาณพล รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า แต่ก่อนนั้นได้มีหมายประกาศว่า ให้เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบาญชีเจ้าหมู่มูลนายไพร่หลวงไพร่สม ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน แลข้าเจ้าตั้งกรมแล้ว เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ในพระบรมมหาราชวังพระบวรราชวังให้นำเลขมาสักกลับลงมือแต่ปีกุนตรีศกมา เจ้าหมู่มูลนายก็ได้นำเลขมาสักบ้างแต่ยังน้อยอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินรเนตรนาถราชสุริยวงค์เปนแม่กองสัก ได้แต่งข้าหลวงกองจับออกจับถึง ๘ กอง เจ้าหมู่มูลนายจึงได้นำเลขไพร่หลวงไพร่สมมาสัก ณปีเถาะสัปตศก ปีมะโรงอัฐศก ปีมะเสงนพศก รวมสามปี ได้เลขสักหลังมือแลรับหนังสือคุ้มสักเปนอันมาก ครั้นเดือน ๓ปีมะเสงนพศก สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยถึงแก่พิราลัยแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยานิกรบดินทรมหินทรมหากัลยาณมิตรมาเปนแม่กอง ก็ได้หมายประกาศให้เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบาญชี เจ้าหมู่มูลนาย นำเลขไพร่หลวงไพร่สมข้าเจ้าบ่าวข้าราชการแลขุนหมื่นที่ไม่ได้สัก ให้มารับหนังสือพิมพ์คุ้มสักแล้วสักหลังมือก็หลายครั้งแล้ว เจ้าหมู่มูลนายได้นำเลขมาสักแลรับหนังสือพิมพ์คุ้มสักน้อยลงไป ตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเปนแม่กองแต่ปีเถาะสัปตศก มาถึงปีระกาตรีศก ๖ ปี เลกหมู่ที่สมสักแลภิกษุสามเณรสึกก็มีขึ้นเปนอันมาก เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบาญชีเจ้าหมู่มูลนายฝ่ายทหารพลเรือนในพระบรมมหาราชวังในพระบวรราชวังเพิกเฉยละเลยเสีย หานำเอาเลขหมู่ขึ้นแลภิกษุสามเณรสึกมารับหนังสือพิมพ์คุ้มสักแลสักหลังมือรับราชการไม่ ครั้งนี้ให้เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบาญชี เจ้าหมู่มูลนายเร่งให้นำเลขไพร่หลวงไพร่สมแลข้าเจ้าบ่าวข้าราชการ แต่บรรดาที่ยังไม่ได้รับหนังสือพิมพ์คุ้มสักแลยังไม่ได้สักหลังมือ มารับหนังสือพิมพ์คุ้มสักแลสักหลังมือแต่ในเดือน ๔ ปีระกาตรีศกนี้ให้สิ้นเชิง ถึงเดือน ๕ ปีจอจัตวาศก จะโปรดเกล้าฯ ให้แต่งข้าหลวงกองจับออกจับในกรุงเทพฯ แลหัวเมืองปักษใต้ฝ่ายเหนือทุกหัวเมือง ถ้ากองจับๆ ได้เลขสักท้องมือเดิมแลหมู่ขึ้นที่ยังไม่ได้สักหลังมือ ชำระได้ความเปนสัจว่าเปนหมู่ไพร่หลวงไพร่สมกรมใด แลเปนทาสของผู้ใดจะมีค่าตัวมากน้อยเท่าใด ก็จะปรับไหมเอาเงินค่าตัวเปนภัพ ตัวเลขตัวทาสนั้นจะเอาสักเปนไพร่หลวงจ่ายเดือน แลจะปรับไหมเอาเงินค่าปรับแก่เจ้ากรมปลัดกรมสมุหบาญชีเจ้าหมู่มูลนายกรมนั้นๆ เปนค่าสินบนให้กองจับคนละ ๒ ตำลึง ตามหมายประกาศเดิมนั้น ให้มหาดไทยกลาโหม กรมพระสัสดีหมายบอกให้รู้จงทั่วตามรับสั่ง ฯ

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ