๑๖๓ ประกาศขนานนามพระที่นั่งในท่าราชวรดิษฐแลพระที่นั่งสร้างใหม่

ณวันเสาร เดือน ๙ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะแมเอกศก

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแก้ข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย ทุกหมู่ทุกกรม ทุกพนักงานให้ทราบทั่วกันว่าพระตำหนักที่ประทับริมฝั่งน้ำ ที่เรียกกันว่าพระตำหนักน้ำบ้าง พระตำหนักแพบ้างนั้น บัดนี้พระราชทานชื่อว่าพระที่นั่ง (ชลังคณพิมาน) ดังนี้จำเพาะแต่หลังสูงริมน้ำหลังเดียว มิใช่ชื่อทั้งหมู่ทั้งจังหวัด หลังสูงอีกองค์หนึ่งมีฝารอบพระที่นั่ง (ทิพยสถานเทพยสถิต) หลังใหญ่องค์ข้างเหนือพระที่นั่ง (ราชกิจวินิจฉัย) หลังใหญ่องค์ข้างใต้พระที่นั่ง (อนงค์ในสราญรมย์) ป้อมริมมุมน้ำข้างเหนือ ชื่อป้อม (พรหมอำนวยศิลป) ป้อมมุมริมน้ำข้างใต้ ชื่อป้อม (อินทรอำนวยศร) แลชื่อทั่วจังหวัดนั้นเรียกว่าที่ประทับ (ราชวรดิษฐ) ท่าน้ำทางเสด็จพระราชดำเนินตรงพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยลงไปนั้น ชื่อท่าที่ประทับ (ราชวรดิษฐ) ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยจะใช้ลงในท้องตรา ฤๅจะบัตรหมายแลจะเขียนเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวาย ฤๅจะกราบทูลพระกรุณาให้ใช้ให้ถูกตามประกาศนี้จงทั่วกันเทอญ

ประกาศมาณวันเสาร์ เดือนเก้า ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีมะแมเอกศก เปนวันที่ ๓๐๕๒ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

อนึ่งพระที่นั่งสร้างขึ้นใหม่ บนกำแพงตรงหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชื่อพระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่งตึกหอสูงสำหรับทอดพระเนตรเห็นไปไกลนั้น ชื่อพระที่นั่งภูวดลทัศไนย พระมหาปราสาทบนกำแพงด้านตวันออกชื่อพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ พระที่นั่งท้องพระโรงใหม่ในสวนชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งองค์สูงด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ชื่อพระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งองค์ด้านตวันตกต่อมาข้างใน ชื่อพระที่นั่งนงคราญสโมสร พระที่นั่งองค์ด้านใต้ ชื่อพระที่นั่งจันทรทิพยโอภาส พระที่นั่งองค์ด้านเหนือ ชื่อพระที่นั่งภานุมาศจำรูญ พระที่นั่งแฝดซึ่งเปนพระตำหนักเดิมอยู่ด้านเหนือ ชื่อพระที่นั่งมูลมณเฑียร หอพระปริตอยู่ด้านเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคม ชื่อหอเสถียรธรรมปริต

ประกาศมาณวันเสาร์ เดือนเก้า ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีมะแมเอกศก เปนวันที่ ๓๐๕๒ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ