๑๖๑ ประกาศให้ผู้รับพระบรมราชโองการฟังรับสั่งให้ชัดเจน

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๕ ปีมะแมเอกศก

ด้วยพระยาบำรุงราชฐานรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้หมายประกาศแก่พระบรมวงศานุวงศ แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนให้รู้ทั่วทุกหมู่ทุกกรม ทุกพนักงาน ถ้ามีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าอย่างไรให้ฟังให้เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจ ฤๅกลัวจะเข้าใจผิด ให้กราบทูลฉลองอย่าให้คอยช่องให้เสียเวลา สั่งอย่างไรเอาอย่างนั้นอย่างเดียว อย่าสู่รู้ไปอย่าคิดเอาเอง สั่งอย่างใดเอาอย่างนั้น เมื่อขัดข้องให้กราบทูลฉลองก่อน อย่าสู่รู้ทำเอาเอง อย่าคิดว่าจะเอาตามเคยนั้น ให้มหาดไทย ให้กลาโหม ให้กรมพระสัสดี ให้สนมพลเรือน หมายทูลให้ทรงทราบ หมายบอกให้รู้ทุกหมู่ทุกกรม ทุกพนักงานการรับสั่ง

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ