๑๕๙ ประกาศมหาสงกรานต์ปีมะแมเอกศก

เดือน ๕ ปีมะแมยังเปนสัมฤทธิศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย แลราษฎรในกรุงนอกกรุงให้รู้ทั่วกันว่า ในปีมะแมนักษัตรเอกศก ณวันอังคาร เดือนห้า ขึ้นสิบค่ำ เปนวันมหาสงกรานต์ วันพุธ เดือนห้า ขึ้นสิบเอ็จค่ำ เปนวันเนา วันพฤหัส เดือนห้า ขึ้นสิบสองค่ำ เปนวันเถลิงศก เปนวันนักษัตรฤกษพิเศษเพียงสามวัน ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแลราษฎรในกรุงนอกกรุงทำบุญให้ทาน ในเขตรมหาสงกรานต์นี้ เหมือนอย่างเคยทำมาแต่ก่อน เมื่อวันสุดท้ายสิ้นสงกรานต์สามวันแล้ว มักไต่ถามกันว่าปีนี้สงกรานต์ขี่อะไร ถืออะไร นั่งนอนอย่างไร กินอะไร เรื่องอย่างนี้จะบอกมาให้แจ้งก็ได้แต่หาเปนประโยชน์ไม่ ถ้าจะใคร่รู้ให้มาคอยดูรูปมหาสงกรานต์ ซึ่งเขียนแขวนไว้ที่หน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในวันถือน้ำพระพิพัฒสัตยาแล้วนั้นเถิด ปีมะแมเอกศกนี้ พุทธศักราช ๒๔๐๒ นับตั้งแต่วันอังคาร เดือน ๖ แรมค่ำหนึ่งไป เปนปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบันนี้ มหาศักราช ๑๗๘๑

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ