๑๘๖ ประกาศพระราชบัญญัติเรื่องพระสงฆ์สามเณรลักเพศ

ณวันเสาร เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกายังเปนโทศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์ข้าทูลลอองธุลีพระบาท ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวัง แลพระสงฆ์ แลสามเณร แลราษฎรทั้งปวง ให้ทราบทั่วกันว่า พระสงฆ์สามเณรทุกวันนี้มักประพฤติการนักเลง แปลงเพศเปนคฤหัสถ์ไปเล่นเบี้ยเล่นโป แลสูบฝิ่นกินสุรา ถือศัสตราวุธเที่ยวกลางคืนชุกชุมมากขึ้นจับได้มาเนืองๆ ครั้นแปลงเพศมาถึงกุฎีแล้วก็สำคัญใจว่าตัวไม่ได้ปลงสิกขาบท กลับเอาผ้าเหลืองนุ่งห่มเข้าตามเพศเดิม การที่ถือใจว่าไม่ได้ปลงสิกขาบทกลับนุ่งห่มผ้าเหลืองนั้น เปนความในใจจะเชื่อถือเอาไม่ได้ ฝ่ายคฤหัสถ์ที่แปลงเพศเปนภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมในคณะสงฆ์นั้น ตามพระวินัยบัญญัติก็มีโทษห้ามอุปสมบท เพราะฉนั้นตั้งแต่นี้สืบไป พระสงฆ์สามเณรรูปใดๆ แปลงเพศเปนคฤหสถ์ปลอมไปเล่นเบี้ยเล่นโป แลสูบฝิ่นกินสุราถืออาวุธเที่ยวกลางคืน อย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวห้ามไว้นั้น มีผู้จับตัวมาได้ ฤๅสึกแล้วยังไม่พ้นสามเดือนมีโจทย์ฟ้องกล่าวโทษ พิจารณาเปนสัจแล้ว จะให้สักหน้าว่าลักเพศภิกษุ ลงพระราชอาญาเฆี่ยน ๒ ยก ๖๐ ที ส่งตัวไปเปนไพร่หลวงโรงสี ฝ่ายพระราชวงศานุวงศ์ ข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรคนใด ที่ได้ไปเล่นเบี้ยเล่นโปสูบฝิ่นกินสุราอย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยกันกับพระสงฆ์สามเณรที่แปลงเพศเปนคฤหัสถ์นั้น จะให้ปรับไหมนับตัวพระสงฆ์สามเณรผู้ที่ลักเพศไปด้วยนั้นรูปละ ๑๐๐ บาททุกคน เงินค่าปรับไหมจะเอาไปทำการในพระอารามเปนพินัยแก่พระพุทธสาสนา ถ้าไม่มีเงินจะเสียค่าปรับไหม ก็จะให้เอาตัวจำตรวนไว้ใช้การในพระอาราม หักเงินให้เปนค่าแรงเดือนละตำลึงกึ่งกว่าจะครบเงินค่าปรับไหม

อนึ่งพระสงฆ์สามเณรรูปใดๆ สึกวันใดแล้ว ขอให้พระราชาคณะพระครูถานานุกรมเปรียญ แลเจ้าอธิการในอารามนั้นวัดนั้น จดหมายไว้ให้มั่นคงแน่นอน ว่าพระสงฆ์สามเณรรูปนั้นๆ สึกวันนั้น จะได้เปนที่อ้างหมายเปนสำคัญต่อไป

พระราชบัญญัติ ประกาศมาณวันเสาร เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกายังเปนโทศกเปนวันที่ ๓๖๑๕ ในรัชกาลปัจจุบันนี้ พระธรรมการบดีเปนผู้รับสั่ง

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ