๑๘๗ ประกาศเรื่องบรรจุของในพระเจดีย์ที่เขาพนมขวด

ณวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๕ ค่ำ ปีระกา ตรีศก)

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาทให้ประกาศแก่พระภิกษุสามเณรแลราษฎรให้รู้ทั่วกัน ว่าพระเจดีย์บนยอดเขาพนมขวดนี้ เดิมท่านเจ้าอธิการวัดสระบัวได้สร้างขึ้นไว้นานแล้ว ครั้นภายหลังต้องอสนีบาตชำรุดไปแล้ว ครั้นเมื่อเดือนหกปีวอกโทศก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเปนสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม ในรัชกาลที่ ๔ ในพระบรมราชวงศ์ประจุบันนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาประพาส แลทอดพระเนตรการเริ่มแรกนาหลวงในเขาพนมขวด จึงมีพระราชประสงค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการปฏิสังขรณ์ จึงได้มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้ช่างก่อปั้นพอกเพิ่มเติมให้เขื่องขึ้นกว่าเก่า แล้วได้ทรงบรรจุเตปูชนิยวัตถุ เรียกว่าพระบรมพุทธสารีริกธาตุขนาดน้อย ๗ พระองค์ เปนพระธาตุได้มาแต่เมืองลำพูนบ้าง เมืองน่านบ้าง เมืองพม่าบ้าง เผื่อว่าจะต้องที่แท้บ้างเปนบุญเขตรประดิษฐานไว้ในกล่องจันทน์แดงที่ ๑ แล้วไว้ในกล่องจันทน์ขาวที่ ๒ แล้วไว้ในกล่องศิลาที่ ๓ ปกปิดไว้ในถุงตาด แลมีใบลานจาฤกอักษรบาลีโอวาทปาติโมกข์แลพาหุลเทศนาแลอื่นๆ หกลานแล้วปิดทองคำเปลว ปกปิดไว้ในถุงตาดเท่านั้น ไม่มีของมีราคาสำคัญยิ่งไปกว่านี้ เพราะได้ทราบอยู่แล้วว่า พระเจดีย์อยู่ในที่เปลี่ยวที่ไกลไม่มีใครรักษา ผู้ที่จะสำคัญว่าจะมีทรัพย์ฝังไว้ มักขุดทำลายให้ยับเยินไปเสีย ได้เห็นเปนตัวอย่างมามากแล้ว จึ่งได้บรรจุไว้แต่พระบรมธาตุแลใบลานจาฤกพระบาลีปิดทองคำเปลวเท่านั้น เพื่อเปนบุญเขตรเจริญกุศลวิเศษแก่เทพยดามนุษย์สัปรุษชายหญิง แลพระภิกษุสามเณรทั้งปวง บรรดาที่ได้มาถึงพระเจดีย์ แล้วได้นมัสการบูชาเปนประโยชน์เท่านั้นดอก อย่าให้ผู้ใดสงสัยว่ามีของดีมีราคา ไม่มีเพ็ชรพลอยพุทธรูปทองเงินของที่ดีมีราคาบรรจุไว้เลยในพระเจดีย์นี้ เพราะฉนั้นขอเสียอย่าให้มีผู้ใดสำคัญว่ามีของดีมีราคา แล้วพยายามลอบลักขุดหาของที่บรรจุในพระเจดีย์นี้เลย จงให้ตั้งอยู่เปนปรกติไว้มนัสการ แลเปนเครื่องงามบ้านงามเมืองเถิด จะได้เปนที่ทำบุญบูชาของผู้มีศรัทธา

ประกาศนี้เปนความจริงมาณวันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๕ ค่ำ ปีระกาตรีศก เปนปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้ ฯ

พระบรมธาตุ ๗ พระองค์

ที่ ๑ จันทน์แดง

ที่ ๒ จันทน์ขาว

ที่ ๓ ศิลา

ใบลานปิดทอง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ