๑๘๒ ประกาศขอแรงราษฎรบ้านใกล้เคียงตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทร แลต้นไม้อื่นๆ ที่กำแพง, ป้อม, ประตู

ณวัน เดือนยี่ ปีวอกโทศก

ด้วยพระยาอภัยรณฤทธิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ต้นโพธิ์ต้นไทรต้นไม้ต่างๆ ขึ้นตามขอบกำแพงประตูรอบพระนครชั้นนอก พระราชวังชั้นกลาง หลายแห่งหลายตำบลนั้น ให้พระยาพิไชยบุรินทรา พระยาเพ็ชรชฎา พระยาเพ็ชร์ปาณี ป่าวร้องข้าราชการแลราษฎรที่บ้านเรือนอยู่ใกล้ในกำแพงนอกกำแพงพระนครรอบนอกให้ช่วยกันตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทร ต้นไม้ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ตามกำแพงตามป้อมตามประตู อย่าให้ต้นไม้รกร้างอยู่ตามป้อมตามกำแพงตามประตู หน้าบ้านหลังบ้านได้เปนอันขาด แต่ที่ป้อมกำแพงที่ประตูรอบพระราชวังชั้นกลางชั้นในนั้น ให้กรมล้อมพระราชวัง กรมวังนอก กรมการขาด ช่วยกันตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทร ต้นไม้ต่างๆ ให้เตียนดีอย่าให้มีรกร้างอยู่ได้ พนักงานซึ่งสั่งมาทั้งนี้เร่งป่าวร้องกะเกณฑ์กันลงมือตัดถอนกวาดถาง ตั้งแต่ณวันจันทร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก ให้แล้วใน ๗ วัน ถึงณวันพุธ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ๒ จะโปรดเกล้าฯ ให้มีรายงานไปตรวจ ถ้าป้อม กำแพง ประตู หน้าบ้านหลังบ้านยังรกร้างอยู่ จะให้ปรับไหมเอาเงินกับเจ้าของบ้าน แลป้อมกำแพงประตูรอบพระราชวังชั้นในชั้นกลาง แลเจ้าพนักงานมาจ้างไพร่หลวงไปชำระตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทรต้นไม้ต่างๆ ตามป้อมตามกำแพงตามประตูต่อไปตามรับสั่ง

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ