๑๗๗. ประกาศให้ผู้ที่ทรงรู้จักมาเฝ้าจะพระราชทานเงิน

ณวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก

ด้วยพระยาวรพงศ์พิพัทธ์ เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ดำรัสว่า เมื่อปีมะแมเอกศก ได้ทรงอนุเคราะห์แก่อาณาประชาราษฎรชายหญิงในกรุงเทพ ฯ แลหัวเมือง คนที่สูงอายุตั้งแต่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปนั้น พระราชทานเงินคนละบาททั่วทุกคนแล้ว บัดนี้มีพระราชประสงค์จะใคร่ทรงอนุเคราะห์แต่คนที่ได้ทรงรู้จักมาแต่ก่อนก็ดี ที่ทรงรู้จักในทุกวันนี้ก็ดี จะพระราชทานเงินคนละบาท ไม่เลือกว่าผู้ดีว่าไพร่ให้ทั่วกัน เพราะฉนั้นจึงให้ประกาศในพระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย แลไพร่หลวงข้าเจ้าบ่าวข้าราชการชายหญิงทั้งในพระบรมมหาราชวัง แลพระบวรราชวัง แลพระสงฆ์สามเณรที่มีฐานันดรแลอนุจรทุกอาราม แลคนต่างประเทศ คือ จีนแขกฝรั่งแลอื่นๆ ทั้งปวงว่า ผู้ใดที่ได้ทรงรู้จักหน้ารู้จักชื่อที่เปนพระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการนั้น ให้มาบอกต่อเจ้าพนักงานให้จดหมายขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ที่เปนไพร่หลวงให้เจ้าหมู่มูลนายนำตัวมายื่นบาญชีต่อเจ้าพนักงาน ที่เปนข้าเจ้าบ่าวข้าราชการอยู่แขวงใดอำเภอใด ให้นายอำเภอนั้นแขวงนั้นนำตัวผู้นั้น หรือนำชื่อผู้นั้นมายื่นบาญชีต่อเจ้าพนักงาน ถ้าเปนนักโทษอยู่ในคุกตรางทิมแห่งใดๆ ก็ให้เจ้าของคุกตรางทิมนั้นๆ นำชื่อนักโทษนั้นๆ ที่ทรงรู้จักมายื่นต่อเจ้าพนักงาน ถ้าพระสงฆ์สามเณรก็ให้มาบอกต่อกรมสังฆการี ให้สังฆการีนำเอาชื่อพระสงฆ์สามเณรรูปนั้น มายื่นต่อเจ้าพนักงาน ถ้าเปนคนต่างประเทศขึ้นอยู่ในกรมใดก็ให้มาบอกต่อเจ้าพนักงานในกรมนั้น ให้เจ้าพนักงานในกรมนั้นนำเอาชื่อผู้นั้นมายื่นต่อเจ้าพนักงานผู้รับบาญชี จะได้นำชื่อชายหญิงทั้งปวงเหล่านั้นขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ให้ทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท จะได้กำหนดวันให้มารับพระราชทานเงิน แลผู้ที่รับบาญชีนั้นคือพระยาราชภักดี พระยาพิพิธโภไคศวรรย์ ผู้เปนเจ้าพนักงานในกรมพระคลังมหาสมบัติ แลนายจ่าเรศมหาดเล็กแลขุนธนรัตน พร้อมกันจะคอยรับจดหมายรายชื่อคน อยู่ที่ชลาหน้าพระที่นั่งศุทไธศวรรย์ ผู้ใดได้รู้หมายประกาศนี้แล้ว ให้ป่าวร้องกันต่อๆ ไปทุกแขวงทุกอำเภอให้มาบอกบาญชีตั้งแต่วันอาทิตย์เดือนสิบเอ็จขึ้นค่ำหนึ่งปีวอกโทศกไปทุกวันๆ แลผู้ใดที่บอกบาญชีว่า ได้ทรงรู้จักมาแต่ก่อนนั้น ถ้าได้ทอดพระเนตรโดยจะไม่ทรงรู้จักก็ไม่พระราชทานเงินบาท ไม่มีโทษอะไรแก่ผู้นั้นดอกอย่าให้มีรังเกียจเลย ให้มาตามหมายประกาศนี้จงทั่วกันทุกแขวงทุกอำเภอ เจ้าพนักงานทุกหมู่ทุกกรม แลอำเภอแขวงในตำบลใดให้รับเอาชื่อคนตามแขวงนั้นอำเภอนั้นมาส่งต่อเจ้าพนักงานตามหมายประกาศนี้

หมายประกาศหนังสือพิมพ์มาณวันพุธ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีวอกโทศก

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ