๑๙๒ ประกาศร่างพระราชหัดถเลขาพระราชทานนาพระเจ้าลูกเธอ

ณวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีระกาตรีศก

สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม ซึ่งเปนพระเจ้าแผ่นดินที่ ๔ ในพระบรมมหาราชวงศ์ประจุบันนี้ ขอประกาศแก่ชนที่ควรจะรู้คำประกาศนี้ว่า ที่ท้องทุ่งริมคลองขุดใหม่ ตั้งแต่บางขวางไปออกบ้านงิ้วรายนั้น เปนแขวงเมืองนนทบุรีเมืองนครไชยศรี เดิมรกร้างว่างเปล่าอยู่หามีผู้เปนเจ้าของไม่ ครั้นเมื่อขุดคลองตลอดไปแล้ว ข้าพเจ้าได้สั่งเจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดีที่พระคลัง ผู้เปนแม่กองขุดคลองให้จับที่ร้างว่างเปล่านั้นเปนที่นา อยู่ในแขวงเมืองนนทบุรีฝั่งเหนือ ๑๖๒๐ ไร่ อยู่ในแขวงเมืองนครไชยศรีฝั่งเหนือ ๙๓๙๖ ไร่ ฝั่งใต้ ๕๑๘๔ ไร่ รวมเปนที่นา ๑๖๒๐๐ ไร่ แบ่ง ๕๐ ส่วน ได้ส่วนละ ๓๒๔ ไร่ เปนที่นายาว ๖๐ เส้น กว้าง ๕ เส้น๘ วา ที่นาทั้งปวงนี้เพราะไม่มีเจ้าของมาแต่เดิม เปนที่จับจองของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอยกส่วนที่ว่านั้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งให้บุตรชายหญิงของข้าพเจ้า คนละส่วนบ้างสองส่วนบ้าง ให้เปนที่ให้บ่าวไพร่ไปตั้งทำนาฤๅจะให้ผู้อื่นเช่าก็ตาม

ส่วนหนึ่งซึ่งจะมีสำคัญ ด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ข้าพเจ้ายอมยกให้............ให้............จงเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปเปนสำคัญแล้ว ขอให้เจ้าพระยารวิวงศ์มหาโกษาธิบดี นำข้าหลวงไปรางวัดแล้วทำตราแดงให้เปนสำคัญ ตามอย่างธรรมเนียมแผ่นดินเมืองเถิด

นาจับจองใหม่ ไม่มีค่านาในกำหนดตามประกาศแต่ก่อนแล้ว แต่นารายนี้ถ้ายังเปนของ............อยู่ตราบใด ไม่ได้ขายไม่ได้ยกให้ผู้อื่นไป ข้าพเจ้าผู้มีอำนาจแต่ท่านเสนาบดียอมไว้ให้ยกค่านาให้แก่นาของผู้ใดๆ ตามชอบใจได้นั้นขอยกค่านาให้แก่............ผู้เปนเจ้าของนาไปกว่าจะต้องทำตราแดงใหม่ ภายหลังตราแดงในครั้งนี้

ประกาศไว้วันพฤหัสบดี เดือนสิบเอ็จขึ้นหกค่ำ ปีระกาตรีศก ศักราช ๑๒๒๓ เปนวันที่๓๘๐๒ ในรัชกาลประจุบันนี้

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ