เตภูมิกถา รตนตยปณามคาถา

รตนตยปณามคาถา

คาถานมัสการ - บานแพนก

วนฺทิตฺวา สิรสา พุทธํ สหสฺสธมฺม[๑] คณุตฺตมํ
อิทํ ติภูมิสง.เขปํ[๒] ปวกฺขามิ กถํ อิธ ฯ
สุจิรภชิตุกามํ สชฺชนาลิยสโมหํ
มธุรสมตทานํ ปารมีปารุฬฺหถา
คุณยํ สรคนฺธํ กณฺณิกาฉกวณฺณํ
ชณจรณสโรชํ ปีติปาโมชฺเฌภิวนฺเท ฯ
วิกสิตวิทิตานํ สชฺชราโธรุณฺณนํ
สชฺชนหทยสา เม สาวนาคาเม กุสลยุเทนฺตํ
อกุสลติมรนฺธํ ธสนํ ปาภูตํ
มุณิวรมวลตฺถํ ธมฺมทิปภิวนฺเทมิ ฯ
สชนมนสโรชํ พุทธิวารีสชผลํ
อุภริยภชิตตฺต- ธมฺมสการสํกติ[๓]
วิมลธวสลิลํ[๔] รสิปฺายุเปต
สีลาธรํ วรสํฆํ[๕] อุตมตฺเตภิวนฺเท ฯ
๕ – ๙ ชิโนรุณา วิภาเวนฺโต เหมปาสาทปฺวา[๖]
สทฺธาจลผลา พุทฺธํ พาหุสจฺจธนาลโย
กูปภูปนฺธยนฺโต โย ราชา สุนุรนฺธชโก
สุโขเทยฺยนรินฺทสฺส ลิเทยฺโย นาม อตฺรโช
อภิราโม มหาปฺโ ธิติมา จ วิสารโท
ทานสิลคุณุเปโต มาตาปิตุภโรปิ จ
ธมฺมธโร สกุสโล สพฺพสตฺเถ จ สุปากโฏ
อยํ ภูมิกถา นาม รฺา เภเทน จ
สชนาลยฺยธรมฺหิ ถปิตา ทยภาสฺโต
พุชฺฌิตุสาสนฺเจว สกฺกจฺจํ สพฺพโส สทา ๚๛


[๑] ตรวจสอบชำระใหม่ตามต้นฉบับมหาช่วยและมหาจันทร์ ในการพิมพ์ครั้งแรก เป็น สสทฺธมมคณุตฺตมํ

[๒] ต้นฉบับของมหาช่วยและมหาจันทร์ เป็น ติสงฺเขปํ คำว่า ภูมิ เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ถูกต้องหลักปัฐยาวัตรฉันท์ โดยข้อกำหนดที่ว่า “บาทหนึ่งมี ๘ คำ”

[๓] ตรวจชำระใหม่ตามต้นฉบับของมหาช่วยและมหาจันทร์ ในการพิมพ์ครั้งแรก เป็น อุทิรินํ ภชิตนฺตํ ธมฺมาลงฺการกตํ

[๔] ตรวจชำระใหม่ตามต้นฉบับของมหาช่วยและมหาจันทร์ ในการพิมพ์ครั้งแรก เป็น วิมลธุวลสีสํ

[๕] ต้นฉบับของมหาช่วยและมหาจันทร์ เป็น สลธรวรสยํ การพิมพ์ครั้งนี้ได้คงไว้ตามเนื้อหาพลความ

[๖] ต้นฉบับของมหาช่วยและมหาจันทร์ เป็น ชโนรณา วิณารวิภาเวนฺโต เหอปาสาปฺวา การพิมพ์ครั้งนี้ได้คงไว้ตามเนื้อหาพลความ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ