ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ

ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ

ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ ของโครงการวรรณกรรมอาเซียน

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่สอง พุทธศักราช ๒๕๕๕

ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คติไตรภูมิ : อิทธิพลต่อวิถีสังคมไทย”

จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

เลขหมู่หนังสือ ๒๙๔.๓๑๓๒

เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN 978 - 616 - 283 - 016 - 7

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ