บรรณานุกรม

คณะกรรมการประสานงานฝ่ายไทยว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน, คณะทำงานโครงการรวบรวมวรรณกรรมอาเซียนไทย. คำบรรยายสัมมนาเรื่องไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง. วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ, ๒๕๒๖. ๑ เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

จันทบุรีนฤนาถ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. พระนคร, มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. ๙๐๒ หน้า

ธรรมปรีชา, พระยา (แก้ว). ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ ๒ (ไตรภูมิฉบับหลวง). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) เรียบเรียงขึ้นเมื่อ จ.ศ. ๑๑๖๔ (พ.ศ. ๒๓๔๕) กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๐. ๓ เล่ม

พญาลิไทย. ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง. พระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖. ๑๘๙ หน้า (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมสัมมนาเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย)

พระญาลิไทย. ไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง ฉบับตรวจสอบชำระใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๙ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์, ๒๕๑๗. ๒๕๓ หน้า (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอดิเรก ประชันรณรงค์)

พระญาลิไทย. ไตรภูมิพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๘. ๓๐๕ หน้า

พระมหาวีระ ถาวโร. ไตรภูมิ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๙. ๑๙๖ หน้า

พระราชวรมุนี. ไตรภูมิพระร่วง - อิทธิพลต่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖. ๑๐๐ หน้า

พระราชวรมุนี (ประยุทธิ์ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, ๒๕๒๐. ๓๗๔ หน้า

พระศรีวิสุทธิโสภณ (วิลาศ ญาณวโร). วรรณกรรมไทยเรื่องวิมุตติรัตนมาลี. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๒๗. ๒ เล่ม

ศิลปากร, กรม (ผู้จัดพิมพ์). ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๑๗. ๒๙๙ หน้า (กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๗)

ศิลปากร, กรม (ผู้จัดพิมพ์). สรุปผลการสัมมนาวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๑. ๓๗๙ หน้า

ศิลปากร, กรม (ผู้รวบรวม). นิทานเรื่องพระร่วง. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖. ๑๑๗ หน้า (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจียรนัย บุญศิริ ณ เมรุวัดธาตุทอง)

สิทธา พินิจภูวดล. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมอุดมคติ ในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง ยูโทเปีย และเต๋าเต็กเก็ง. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๕. ๖๒ หน้า

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๔. ๔๗๒, ๕๔ หน้า

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. ๘๒๐ หน้า

เสถียรโกเศศ (อนุมานราชธน, พระยา). เล่าเรื่องในไตรภูมิ. พิมพ์ครั้งที่ ๘ กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๘. ๘๕ หน้า (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายน้อม ลิมปพัทธ์)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ