ภาคผนวก ๒ รายชื่อคัมภีร์ที่ผู้รจนาไตรภูมิใช้เป็นหนังสืออุเทศ

๑. คัมภีร์อรรถกถาจตุรารักขะ

แต่งโดย พระญาณมงคลเถระ มีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจารอักษรขอม ภาษาบาลี ๙ ผูก (จบในแต่ละผูก) ยังไม่ได้ถ่ายถอด (ปริวรรต)

๒. คัมภีร์อรรถกถาอภิธัมมาวตาร (หตฺถสาร)

มีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจารอักษรขอม ภาษาบาลี บั้นต้น ๑๕ ผูก บั้นปลาย ๑๖ ผูก มีฉบับถ่ายถอด (ปริวรรต) เป็นอักษรไทย โดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

๓. คัมภีร์ฎีกาอภิธัมมาวตาร คือ

๓.๑ คัมภีร์โบราณฎีกาอภิธัมมาวตาร

มีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ในลานจาร ยังไม่ได้ถ่ายถอด (ปริวรรต)

๓.๒ คัมภีร์อภิธัมมัตถวิลาสินีฎีกาอภิธัมมาวตาร

มีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ในลานจาร ยังไม่ได้ถ่ายถอด (ปริวรรต)

๓.๓ คัมภีร์อภิธัมมาวตารลีนัตถทีปนี

มีต้บฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน ยังไม่ได้ถ่ายถอด (ปริวรรต)

๔. คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มีฉบับแปลเป็นภาษาไทย พระศรีวิสุทธิวงศ์ (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) เป็นผู้แปล พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. ๒๕๐๕

๕. คัมภีร์สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย

มีฉบับแปลเป็นภาษาไทย พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงจงเจริญ พ.ศ. ๒๕๐๘ และโรงพิมพ์ไท พ.ศ. ๒๔๖๒

๖. คัมภีร์ปปัญจสุทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๓

๗. คัมภีร์สารัตถปกาสินี อรรถกถาสังยุตตนิกาย

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๓

๘. คัมภีร์มโนรถปูรนี อรรถกถาอังคุดตรนิกาย

มีฉบับภาษาไทย นายอรุณ หวานนุ่น เป็นผู้แปล ฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๒ ฉบับภาษาไทย พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

๙. คัมภีร์ลีนัตถปกาสินี ฎีกาพระสูตร (ฎีกาชาดก)

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๑๐. คัมภีร์อรรถกถาพระวินัย คัมภีร์ฎีกาพระวินัย

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๑๑. คัมภีร์พระธรรมบท (อันตรคาถา)

ภาค ๑ - ภาค ๘ มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๒. คัมภีร์มหาวรรค

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม พ.ศ. ๒๕๐๖

๑๓. คัมภีร์อรรถกถาพระธรรมบท

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๑๔. คัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาพุทธวงศ์

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์ภูมิพโลภิกขุ พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕. คัมภีร์ธรรมชาดก

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๑๖. คัมภีร์ชินาลังการ

มีฉบับอัดสำเนา นางสาววัลลีย์ ภิงคาวัฒน์ เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๗. คัมภีร์สารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๔

๑๘. คัมภีร์พุทธวงศ์

มีฉบับภาษาบาลี พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๔

๑๙. คัมภีร์สารัตถสังคหะ

ภาค ๑- ๒- ๓ พระนันทาจารย์ แต่ง มีฉบับภาษาไทย พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๐. คัมภีร์มิลินทปัญหา

มีฉบับภาษาไทย พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. ๒๕๑๑

๒๑. คัมภีร์ปาเลยยกสูตร

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๒๒. คัมภีร์มหานิทาน น่าจะเป็น คัมภีร์สัมปิณทิตมหานิทาน

มีฉบับภาษาไทย มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ถ่ายถอด (ปริวรรต) หรือคัมภีร์ชินมหานิทาน มีฉบับภาษาไทย หอสมุดแห่งชาติ ถ่ายถอด (ปริวรรต)

๒๓. คัมภีร์อนาคตวงศ์

มีฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย นายผ่าน วงศ์อ้วน เรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๔. คัมภีร์จริยาปิฎก

มีฉบับภาษาไทย พิมพ์แล้วไม่ปรากฏโรงพิมพ์ และปีพิมพ์

๒๕. คัมภีร์โลกบัญญัติ

มีต้บฉบับคัมภีร์ใบลานจารอักษรขอม ภาษาบาลี มีฉบับภาษาไทย น.อ. แย้ม ประพัฒน์ทอง แปล หอสมุดแห่งชาติจัดพิมพ์เป็นฉบับพิมพ์ดีด

๒๖. คัมภีร์มหากัสสปสูตร

บ่าจะหมายถึง คัมภีร์มหากัปโลกสัณฐานบัญญัติ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุถ่ายถอด (ปริวรรต)

๒๗. คัมภีร์อรุณวดีสูตร

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๒๘. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย

มีต้นฉบับคัมภีร์ใบลานจารอักษรขอม ภาษาบาลี มีฉบับภาษาไทย พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๕

๒๙. คัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค

มีต้นฉบับคัมภีร์ในลานจารอักษรขอม ภาษาบาลี มีฉบับภาษาไทย พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๐. คัมภีร์ลักขณาภิธัมมะ

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๓๑. คัมภีร์อนุฎีกาหิงสธรรม

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๓๒. คัมภีร์สารีริกวินิจฉัย

(ยังไม่พบหลักฐาน)

๓๓. คัมภีร์โลกุปัตติ

มีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจารอักษรพม่า และอักษรขอม ภาษาบาลี อย่างละ ๑ ผูก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ