คำนำ

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ. ถนอม สิทธิสรเดช ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พวกลูก ๆ ได้ปรึกษากันว่าควรจะพิมพ์หนังสือ ซึ่งแปลมาจากจีน เรื่อง “ยี่จับสีเห่า” เพราะว่าหนังสือนี้เป็นเรื่องมีคติสอนให้บุตรมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแปลมาจากจีน คนไทยก็ยังมีความนิยมในประเพณีนี้อยู่ เพราะคนไทยนับถือบิดามารดาอย่างสูงสุดเช่นเดียวกับคนจีนเหมือนกัน หนังสือเรื่อง “ยี่จับสี่เห่า” นี้ เป็นหนังสือที่คุณพ่อได้สะสมไว้จากจำนวนหลายพันเล่มที่มีอยู่ แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเป็นเจ้าของเดิม ในต้นฉบับก็ไม่มีชื่อเจ้าของหรือผู้แปล จึงได้ไปติดต่อที่หอสมุดแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตพิมพ์ แต่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบว่า หอสมุดแห่งชาติมิใช่เจ้าของ ฉะนั้นจึงอนุญาตไม่ได้ แต่ได้ให้คำแนะนำว่า เมื่อไม่สามารถหาเจ้าของได้ และอายุของหนังสือเกิน ๓๐ ปีแล้ว ก็น่าจะพิมพ์ได้เลย ทั้งการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับแจกเป็นที่ระลึก แก่ญาติมิตรและผู้ที่เคารพนับถือมิใช่พิมพ์ขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป

เจ้าภาพจึงขอกราบเรียนผู้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม เมื่อได้ทราบว่ามีผู้พิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อการกุศล มิได้เจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ขอได้โปรดกรุณาอนุญาตให้ด้วย

กุศลผลบุญใด ๆ อันเกิดจากการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จงดลบันดาลให้ ร.อ. ถนอม สิทธิสรเดช ประสบแต่ความสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ