คำนำของสำนักพิมพ์

เมื่อปี ๒๕๑๑ สำนักพิมพ์นี้ได้จัดพิมพ์ “ก๊อปตูเอง” ของท่านอาจารย์ เสนีย์ ปราโมช ออกมาเสนอท่านผู้อ่านเป็นเล่มแรก อันดับต่อมาคือ “ดิลกสาร” ณ บัดนี้ สำนักพิมพ์ขอเสนอ “ผสมผสาน” เล่มที่ ๔ และเลมที่ ๕ ของท่าน น.ม.ส. รวม ๒ เล่มพร้อมกัน

เมื่อปี ๒๕๐๒ ถึง ๒๕๐๔ “ผสมผสาน” เล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๓ ออกมา และมาหยุดอยู่แค่เล่มที่ ๓ นั้นเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน นับเวลาได้ ๑๐ ปีแล้ว

“ผสมผสาน” ทั้ง ๓ เล่มนั้น บัดนี้ได้หมดจากตลาดหนังสือไปแล้ว จึงมีผู้พิมพ์ขึ้นจำหน่ายเป็นครั้งที่ ๒ ดังที่เห็นกันอยู่แล้ว เมื่อนับ ๓ เล่มที่กล่าวมารวมเข้ากับ ๒ เล่ม ที่ออกใหม่นี้ จึงเป็น “ผสมผสาน” ๕ เล่มด้วยกัน โดยผู้รวบรวมคนเดียวกัน และทุกเล่มบรรจุบทพระนิพนธ์ของท่าน น.ม.ส. ด้วยกัน เวลานี้ จึงมี “ผสมผสาน” อยู่ ๕ เล่ม รสแตกต่างกันไป ฉะนี้

สำนักพิมพ์ดิลกสาร

โทร. ๗๘๑๒๗๗

๒๙ ซอยอารีสัมพันธ์ ๖

เชื่อมซอยศาสนา ประปาสามเสน

ถนนพระรามที่ ๖ พระนคร

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๔

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ