ปูชา จ ปูชนียานํ

เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

โคลง ๔ คำใดใครกล่าวไว้ วาทะ
ปราศเปรียบเทียบศากยะ ราชเจ้า
ใสสุทธ์พุทธวัจนะ นำโลก
จูงหทัยใฝ่เฝ้า เฟื่องฟ้งมงคล ฯ
๏ บูชาราชะผู้ บูชนีย์
เอกอรรคองค์จักรี กฤตย์กล้า
วาจนานุสาวรีย์ ส่วนหนึ่ง นี้นา
ถวายพระพุทธยอดฟ้า เยี่ยมฟ้าสุราลัย ฯ
๏ จรุงพจน์จรดถ้อยท่อง ทางกวี
ยังทิวาราตรี ไม่น้อย
เทพใดหฤทัยมี มาโนชญ์
เชิญช่วยอวยให้ข้อย คล่องถ้อยคำแถลง เถิดรา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ