สรรคที่ ๙

วสันตติลกฉันท์

๑๔ ปางนั้นพระนลพิมลฤทธิ์ พิปริตเลมอเมา
บ่มบ้าสกากลกำเลา บ่มิฟื้นมิฝืนองค์
๏ มึนมนท์กมลทุมลมัว มนมั่วอมิตรยง
หลงลมนิยมประยุรวงศ์ บุษกรกระฉ่อนเชาวน์
๏ เหลิงเล่นบ่เห็นภยพิบัติ ดุจศัสตระเสียบเอา
เซซุดประดุจดรุณเยาว์ ผิวเสียบ่เสียดาย
๏ ไอสูรย์พิสิฏฐ์พิพิธภัณ ฑสุวรรณะโพรงพราย
โภคพัตถุ์สุวัสตรกระจาย จรเฝือบ่เหลือหลอ
๏ คลังใหญ่และน้อยผิวจะนับ ธนทรัพย์บ่เพียงพอ
มาตงค์ตุรงค์รถลออ นิธิสินก็สิ้นเชิง ๚
๑๔ เมื่อนั้นพระบุษกรกษัตริย์ ชำนะฉัตรก็บรรเทิง
ไอสูรย์วิบูลย์กิติเถกิง อภิศักดิรังสรรค์
๏ แย้มยิ้มพะพริ้มพจเฉลย นลเอ๋ยบ่เปนอัน
เหมรัตน์สุวัตถุจะพนัน นิธิผองก็ฃองตู
๏ เหลืออยู่ก็แต่พระสุภคา พนิดาพบูตรู
เอกรัตน์พระฃัตติยพธู วรราชมเหษี
๏ มาเราจะทอดทิวะพนัน พระวิทรรภะนารี
ใครดีจะได้พระรมณี นลจงบ่สงกา ๚
๑๔ เมื่อนั้นพระนลกมลเศร้า จิตเฉาพระปัญญา
อ้ำอึ้งตลึงนยนะวา ทะวิวาทบ่อาจแสดง
๏ นิ่งจ้องทำนองมนุชไบ้ อุระไข้คนึงแหนง
มาตรว่าศราวุธสำแลง พิษเหน็บบ่เจ็บปาน
๏ ยินคำพระบุษกรดำรัส นลอัดอุราลาญ
แสบแสนจะทนกมลมาลย์ จะเลอียดเพราะเสียดแทง
๏ ปลดเปลื้องพระภูษณะพิพิธ วิรจิตะพึงแสวง
อาภรณ์ดิลกกนกแสง มณิฉายกระจายเงา
๏ เหมพัตถะรัตนะวิสิฏฐ์ ชวลิตพรายเพรา
อัมพรหิรญพิมลเกา ศิกเลื่อมละลานตา
๏ ทุกอย่างพระวางณะคฤหดล และพระนลบ่เจรจา
เหลือผ้าจะพันพระวรกา ยะก็แทบบ่มิดองค์
๏ ออกจากพระมนทิรเสทิน มนเมินดำเนิรตรง
พักตรก้มระทมอุระธำรง ทุขแทบจะจาบัลย์
๏ นวลนางพระราชสุพรตา สุภคาชวาวรรณ
ได้ผ้าสพักสริระพลัน จรรีบคระไลตาม
๏ สององค์ธทรงมยุรยาตร ณะตลาดถนนงาม
นอนนั่งณะร่มนิคมคาม ดุจไพร่ดำเนิรดิน ๚
๑๔ บัดนั้นประชานิกรรู้ คุณผู้สวามินทร์
นาครก็ถอนหทยจิน ตะระทดระทวยทวี
๏ ภักดีพระนลนฤปราช และพระราชมเหษี
เอื้อเฟื้อเพราะเพื่อกรุณมี จิตโอบอำรุงภาร
๏ เลี้ยงดูพระภูธรบ่แคลน ชนแสนจะสงสาร
สามวันพระบุษกรสราญ ยศรู้ก็ขู่เขา
๏ ป่าวในนครนิกรชน ผิวนลเสด็จเนา
หนไหนและใครกรุณเอา ธุระแวดถวายบาย
๏ ไป่เกรงพระบุษกรพิโรธ ก็และโทษจะถึงตาย
ทวยราษฎร์ตระหนกจิตก็วาย ธุระเอื้ออำรุงนล
๏ สิ้นที่พำนักพระนลหมอง และพระน้องก็หม่นมน
สองจากนครจรณะพน นิทระนอกกำแพงเมือง
๏ อาหารก็จนพลก็ไร้ อุระไข้ระคายเคือง
มันเผือกบ่เลือกรสประเทือง ชิวะแทบทลายลาญ
๏ โหยหิววะหวิวหทยเวียน และพระเศียรก็ซมซาน
โซมซุดประดุจทุพลพาล อุระเอ๋ยบ่เคยซาม
๏ หลายวันพระดั้นทุรดำเนิร นุชเดิรผจงตาม
วันหนึ่งประสบสกุณงาม นลใกล้ก็ไป่หนี
๏ ไนษัธคนึงหทยนา ยกว่าปตัตรี
มากหมู่และอยู่ณะปถพี บ่ตระหนกหทัยบิน
๏ เนื้อนกก็โภชนะพิเศษ ผิวเจตนากิน
จับได้จะโดยกมลจินต์ รสทิพโอชา
๏ เผือกมันและสรรพะผลไม้ ก็มิได้กระหายหา
ตราบวาระลาภและบุญมา จรสบสกุณพี
๏ จำเราจะจับทวิชหมาย มุทุชีพพาชี
แล้วเราจะเผาณะอคนี บ่มิหึงจะถึงใจ
๏ หนึ่งขนหิรญก็กลทรัพ ยะจะนับอเนกนัย
คิดกินและคิดนิธิอุไร ก็กระหายบ่หายจง
๏ ตรึกพลางพระเปลื้องวสนะซึ่ง นลทรงสพักองค์
คลี่คลุมจะกุมคณะพิหงค์ และพิหคก็เหิรบน
๏ ปางนั้นนริศร์ก็พิศวง เพราะพิหงคะทรงพล
พาผ้าระเห็จอำพรจน พระจะไล่บ่ได้คืน
๏ ไนษัธก็ทรงปริวิตก ผิวนกกำลังยืน
เหลือร้ายลอายกมลกลืน ทุขเที่ยงทิคัมพร
๏ ปางนั้นพิหคกนกแกล้ง จิตแสร้งจำแลงหลอน
ถาบถาชล่าอำพรจร พจนาดถ์ทำนูลนล
๏ ดูราพระนลพิมลศักดิ์ ปรปักษ์สยองพล
นี่หรือระบือกิติถกล วิทยานชำนาญเชาวน์
๏ รู้เท่าศกุนตะก็บ่รู้ ดุจผู้กำเลาเมา
มัวโมหะม่นกมลเรา จรล่อก็หลงกล
๏ เรานี้มิใช่สกุณดอก และจะบอกยุบลนล
เราคือสกาจรผจญ นลไว้บ่ให้เกษม
๏ อันเราสกาสกุณไซร้ จะมิให้พระนลเปรม
แม้ผ้าจะพันสริระเอม อุระได้มิให้มี
๏ พูดพลางสกาศกุนิผัน จรหันระเห็จหนี
ปานนั้นพระนลนฤบดี ก็ระทดระทวยใจ
๏ พลางทูลผอูนอรสอาง นุชนางวิไลยไร
เทวีพระศรีสมรไว ทรภีฉวีกาญจน์
๏ อ้าองค์พระนุชบุศยะรัตน์ กุลฃัติย์มหาศาล
อันอักขะจ้องจรประหาร ดุจนี้ก็มีกรรม
๏ ตูเพลินสกาวิกลจิต วิปริตเลมอมำ
สมบัตินิษัธวิบติจำ จิตจากนครหลวง
๏ ไป่เคยวิบากดลวิบาก จรลากพระเพ็ญยวง
สู่ป่าและพาสมรดวง จิตจากประยูรวงศ์
๏ อาหารก็อดบถก็ร้อน บทจรณะดอนดง
หมดรู้จะสู้จรดำรง อิหโลกไฉนใด
๏ ตูแสนจะโศกจิตกำศรด อปยศแสยงใจ
นานัปปการวิกลไภ ยะจะจู่จะสู่นาง
๏ โฉมตรูก็คู่ชนมพี่ ยุวดีจะหม่นหมาง
ฟังพี่จะชี้สถลทาง นุชจงประจงจำ
๏ ในทักษิณาปถสถล ผิวด้นดำเนิรสำ
เหนียกจิตบ่ผิดทิศจะนำ จรกรุงอวันตี
๏ นงพาลผิผ่านนครพ้น ก็จะดลศิขรีศรี
นามฤกษะวัตคิริมหี ธรเงื้อมโชงกเงา
๏ ทางนั้นก็บรรพตพิศาล พิสดารตระการเพรา
วินธัยศิขรจรลำเนา บถฝ่าพนาลี
๏ ถัดนั้นนทีรยะชลา ลยะชื่อปโยษณี
ไหลตรงและลงสมุทมี ชลควั่งผะผังจร
๏ มันเผือกจะเลือกรสนิยม ก็จะสมอุราอร
อาศรมอุดมมุนินิกร ตบะกล้าวิชาชาญ
๏ ใครใครจะใคร่จรจรัล ณะวิทรรภะปราการ
มุ่งหน้าณะมารคะประมาณ ทิศนั้นจะพลันดล
๏ ใครใครจะใคร่จรประเวศ ณะประเทศโกศล
มุ่งหน้าณะมารคะสถล ทิศนั้นจะพลันถึง
๏ ต่อไปก็ทางจรณะทัก ษิณเทศสำนึง
เนืองนรนครศิขรพึง พิศชมนิยมใจ
๏ ตรัสแล้วพระไนษธมหี ปติชี้นครไกล
ชี้แล้วพระนลนฤปไน ษธตรัสทำนูลนาง
๏ ตรัสเสร็จพระซ้ำพจนตรัส และพระหัตถ์ก็ชี้ทาง
นวลน้องก็ข้องอุระระคาง มนข้นคนึงใจ
๏ รู้เท่าพระราชวรยิตา กลยาณิตรึกไตร
เห็นท่าทำนองนฤปไน ษธเที่ยงจะเลี่ยงทาง
๏ ชี้ทิศวิทรรภ์นครไท้ ก็จะให้พระน้องนาง
สู่ภีมะผู้ชนกพลาง นลแยกวิถีไป
๏ คิดพลางพระนางนุชประนม กรก้มทำนูลไท
ฃ้าแต่พระผู้สุรวิชัย นฤเบนทรภูบาล
๏ เศรียรตูจะแตกอุระจะแยก จิตแหลกทำลายลาญ
ยิ่งตรองก็หมองพระพจมาน นรเทพวาที
๏ บัดนี้มหีกษิตไร้ สุขในพนาลี
ราชัยะไอศวรศรี ธนทรัพย์ก็ยับเยิน
๏ แม้ผ้าจะพันวรกษัตริย์ ก็อุบัติโพยมเหิร
คราวขัดวิวัสตรดำเนิร ดุจยาจนกนร
๏ ฃ้าผู้พธูจะจรจาก นลโดยพนาดร
ทิ้งนายกาธิปบวร บทได้ไฉนเธอ
๏ เธอมีกมลกลจะไหม้ หฤทัยมะมัวเมอ
ฃ้าอยู่จะสู้จรบำเรอ ปฏิบัตินรินทร
๏ คราวทุกขะแทบทุระสถล จรหนวนัชจร
ฤๅเมื่อภยามยะวิกร พิษพาดทุพลเพลีย
๏ ยาใดผิไภษชประเสริฐ ก็บ่เลิศเสมอเมีย
ชุ่มชื่นระรื่นกมลเคลีย ภสดาพยาบาล
๏ ผู้รู้และผู้ภิษชพร้อม พจย่อมจะกล่าวฃาน
ดั่งฃ้าทำนูลพระบทมาลย์ พระก็แจ้งประจักษ์ใจ
๏ ฉันนี้ไฉนพระกษมา ธิปศารทูลไกร
จักชี้วิถีสถลใน พนพฤกษะไพศาล
๏ ฃ้าฤๅจะจากพระนลไป ดุจไร้เสน่ห์นาน
แม้นมาตรมิเมื้อมรณะปราณ ก็มิจากพระองค์จร ๚

พระนลตรัสว่า

๑๔ ดูรายุพาพรสวัสดิ์ พระสุมัธยมาอร
จริงเจียวเฉลียววจสมร ชนพลันจะสรรเสริญ
๏ ผู้ไข้จะได้ภิษชฟ้า ผิวยาจะหาวเหิร
โอสถบ่ปลดวิกรเกิน ภริยามนาทร
๏ อันอาตม์สวาดิ์วรพธู นุชผู้มโนหร
มุ่งรักสมัคมิตรสมร จะเสมอบ่ห่อนมี
๏ นางอางขนางขณะวิบาก จรจากบุรีศรี
เกรงพี่จะหนีพระยุวดี สละทิ้งพระมิ่งเมือง
๏ นางเอยเฉลยพจนเล่า นุชเจ้าระคายเคือง
ขุ่นข้นระคนกมลเปลือง ดุจนั้นเพราะฉันใด
๏ ตูมาดบ่คลาดสมรมิตร กลจิตบ่จากไป
แม้นกรรมและจำจะสละใคร สละอาตมะก่อนอร ๚

นางทัมยันตีตรัสว่า

๑๔ อ้าองค์พระทรงสตยจิต อวนิศร์นรินทร
แม้นมาดมิมุ่งกมลจร สละน้องณะกลางไพร
๏ ตั้งจิตบ่ผิดพจนกี้ ก็พระชี้วิทรรภ์ไย
นึกนึกก็หนักหทยใน นยะที่พระชี้ทาง
๏ น้องนี้ก็ทราบสนิทจิต พระบ่คิดจะอางขนาง
ลำพังพระนลพิมลวาง จิตได้จะไม่เปน
๏ แต่นี่กลีจรดำรง ณะพระองคะขุ่นเข็ญ
ยังให้นริศร์จิตลำเค็ญ มนมุ่นมะเมอเผลอ
๏ ชี้ทิศวิทรรภ์บถแถลง ระบุแหล่งศิขรเฌอ
ใจตูก็รู้หทยเธอ นลผู้สวามี
๏ แม้นว่านราธิปประสง คะจะส่งมเหษี
ฃ้าบาทพระราชสหจรี จรทิศวิทรรภ์ตรง
๏ ให้ไปนครบิดาอา ตมะฃ้าก็ตกลง
แต่ฃ้าจะเชิญพระนลทรง ยศด้วยสำรวยใจ
๏ มาเถิดพระผู้หฤทเยศ ณะประเทศสถานไกล
มาเราจะเต้าสถลไป ณะวิทรรภะทางหลวง
๏ ห่อนหึงจะถึงนครกุณ ฑินบุญมนุญปวง
องค์ภีมะผู้บิดรทรวง ก็จะปลื้มกมลเปรม
๏ ยับยั้งณะวังวรวิศาล บริหารหทัยเหม
ภูมีพระภีมะจะเกษม สุขศานติ์สมานมน ๚

จบสรรคที่ ๙ ในนิทานเรื่องพระนล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ