สรรคที่ ๓

อินทรวิเชียรฉันท์

๑๑ เมื่อนั้นพระนลนน ทะกมลวิมลฉาย
น้อมก้มประนมผาย พจเผยเฉลยวอน
๏ อ้าองค์พระทรงฤทธิ์ สุรสิทธิ์มหิศร
โลกหล้านรากร กรก้มประนมคัล
๏ ฃ้านี้เสมอฃ้า อมราภิฤทธิ์อัน
เฉกฉัตรอุบัติกัน ภพรมยะร่มเย็น
๏ สี่องค์ประสงค์ใช้ กิจใดบ่ลำเค็ญ
หมายปองสนองเปน ดุจฃ้าพระบาทบงส์
๏ แต่ฃ้าจะทูลถาม พจตามคะดีตรง
เทพช่วยอำนวยมง คลเพื่อพราทร
๏ สี่เทพธคือใคร สุรไกรอลงกรณ์
เลิศหล้าสถาพร ทิพลักษณ์วิไลยไร
๏ สี่เธอจะใช้ฃ้า กิจภาระฉันไหน
โองการประการใด สุรเทพประทานเทอญ ๚
๑๑ เมื่อนั้นสุราธิป ทิพราชจำเริญ
อวยอัตถ์ดำรัสเชิญ มธุรสพระพจมาน
๏ เรานั้นพระอินทร์นี่ อคนีมณีฉาน
นั่นคือพระโลกบาล ยมรักษะทักษิณ
๏ โน่นวาริโลมลัก ษณะพักตระโศภิน
เปนเจ้ากระแสสินธุ์ พระวรุณวรางค์เรือง
๏ สี่เราเสด็จมา พสุธามลังเมลือง
มุ่งใจจะไปเมือง ระบุฃ่าวสยุมพร
๏ ใคร่ได้ธิดาราช อภิลาษลอออร
หวังพายุพาจร ภพเทวะเขมี
๏ ขอเชิญพระนลจร ณะสมรสุมาลย์ศรี
ทูลทัมะยันตี กลทูตทำนูลความ
๏ ว่าองค์พระวาสพ สุรภพพิไลยราม
มาดินถวิลทราม วยะใคร่จะได้นาง
๏ อีกองค์วรุณลัก ษณะพักตระโศภางค์
หมายชวนพระนวลปราง อภิรมยะชมขวัญ
๏ หนึ่งองค์พระยมใคร่ จิตได้พระเพ็ญจันทร์
หวังพาพระลาวัณย์ กรคล้องตระกององค์
๏ ทั้งองค์พระเจ็ดกร อรชรขจรทรง
หมายโลมพระโฉมยง สุภคาประภาการ
๏ สี่สู่สมาคม ณะสยมพโรฬาร
หวังองคะนงคราญ ศุภลักษณ์ประจักษ์ใจ
๏ นางจงประจงสรร สุรฉันทะอาลัย
เลือกหนึ่งพระองค์ใน จตุเทพธหมายมา ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระนลยิน พระมหินทะเจรจา
ยิ่งฟังก็กังฃา อุระขุ่นรำคาญเคือง
๏ อ้าองค์สุเรศร อสุเรศร์บ่รอเรือง
รอบราบประภาพเปลือง พิษพาลบ่ทานทน
๏ ฃ้ายกนิกรชาญ ชวหาญระเห็จหน
ด่วนโดยสถลกล จะกระหืดกระหอบเห็น
๏ เพื่อการสยุมพร พระยุพาประภาเพ็ญ
หมายมิตรบ่คิดเข็ญ ทุรทางณะกลางไพร
๏ บัดนี้พระเปนเจ้า ธจะให้ระเห็จไป
ทูลความณะทรามไวย กลสื่อสำนารนาย
๏ ฃ้าเองประสงค์นาง นุชพางอุราผาย
ทุกเวรบ่เว้นวาย อุระหม่นกมลหมอง
๏ โปรดให้อภัยฃ้า ธุระภาระอื่นปอง
ใช้ฃ้าและฃ้าจอง จิตให้พระใช้เจียว ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระมัฆวาน พจมานธฉุนเฉียว
ดูดู๋ประเดี๋ยวเดียว พระก็กลับก็กลายไป
๏ เมื่อกี้พระนลว่า กิจภาระฉันไหน
โองการประการใด ก็บ่คิดจะบิดเบือน
๏ ครั้นเราดำรัสวาน มหิบาลก็แชเชือน
เกลื่อนกลบจะลบเลือน ดุจนี้มิบังควร
๏ ไปเถิดพระนลไป จรไวบ่เรรวน
ตัดโศกวิโยคครวญ ผิวโศกจะสื่อไฉน ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระนลอิด อุระอัดระอาใจ
จำเปนก็จำไป ดุจเทพจำนง
๏ หวนมีมนาดูร ธก็ทูลพระอินทร์องค์
เวียงวังยุพาวง พลแขงกำแพงกัน
๏ ฃ้าฤๅจะเฃ้าได้ กลใดพระทรงธรรม์
แน่แล้วบ่แคล้วอัน พจฃ้าทำนูลความ ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระพันตา อมราธิเบนทร์งาม
ตรัสตอบพระนลตาม จิตหวังพระบังอร
๏ ดูราพระนลภู ธรผู้สถาพร
เธออย่ามนาวรณ์ กิจนั้นมิพรั่นพรึง
๏ เราอาจอำนวยให้ จรเตร็จเสด็จถึง
ผู้คนประตูกรึง บ่มิบังมิกั้งกาง
๏ เธอจงเสด็จไป ดลในนิเวศน์นาง
พริบเนตระเดียวทาง ทุรถั่นก็ถึงองค์
๏ พออินทะโองการ พจมานธหมดลง
นลราชระเห็จตรง กลวายุพาไป
๏ ลัดนิ้วพระหัตถ์เดียว พระก็ดลณะวังใน
ทวยหาญทหารใคร ก็บ่ห่อนจะเห็นองค์
๏ ปราการตระการกั้น บ่มิกันพระนลยง
แวดป้อมและล้อมวง ก็ประหนึ่งบ่มีตา ๚
๑๑ เมื่อนั้นนิษัธนาถ ยลราชกานดา
นวลนงพงาวา มวิลาสวิไลยศรี
๏ โศภางค์สอางอ่อน อรชรสุพรรณี
เพราพร้อมลม่อมมี สิริเลิศสราญตา
๏ เอวองคะอ้อนแอ้น อุระแม้นประทุมมา
ลัยแย้มยะยวนยา มะกมุทบดีเชย
๏ เพ็ญจันทร์บ่เพ็ญจริง ดุจหญิงฉนี้เลย
ใครใดจะได้เคย ยลนางสำอางเหมือน
๏ รำพึงตลึงเล็ง พิศเพิ่งพระเพ็ญเดือน
ดวงแดก็แชเชือน กิจทูตมิพึงทำ
๏ หวนหักหทัยท้อ จิตแท้ทวีรำ
คาญขุ่นระคายคำ สุรเทพธใช้มา ๚
๑๑ บัดนั้นกำนัลนาง บ่มิห่างยุพาภา
ล้อมเล่หะดารา กรล้อมพระจันทร
๏ เห็นองค์พระไนษัธ สิริรัตน์วราภรณ์
เลอล้ำนรากร ทินกรบ่เทียมทัน
๏ ต่างนางก็ออเออ มนเผลอมะเมอฝัน
ยักษ์นาคะคนธรรพ์ สุรทิพยาคม
๏ ใครหนอลออทรง อรองค์อำเรอชม
งอนงามอร่ามรมย์ ภพนี้บ่มีสอง
๏ พิศรูปก็เลิศลักษณ์ พิศพักตร์ก็เพ็ญผอง
พิศองค์ลออออง พิศมาดสวาดิ์หมาย
๏ ต่างนางก็งวยงง พิศวงพระทรงฉาย
อยากผายบ่อาจผาย พจถามพระภูธร
๏ ต่างนางก็บังคม สิรก้มประนมกร
อ้ำอึ้งอุราอร บ่มิอาจจำนรรจา ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระนงเภา อรเยาวะโสภา
หลากในหทัยมา นพมาณะวังใน
๏ งามดังอนงค์ทรง สิริโฉมประโลมใจ
ใครหนอฉนี้ใคร ฤจะเทพเสด็จมา
๏ นลยิ้มพระนางยิ้ม พิศพริ้มประไพตา
พลางองค์พระนงพา ลก็ถามพระนลไป
๏ ดูราพระทรงศักดิ์ ศุภลักษณ์วิไลยไกร
เหตุหาญประการใด พระเสด็จณะวังหลวง
๏ จู่ถึงประหนึ่งเท วะสุเรศะเลอสรวง
ไพร่พลพหลปวง ก็บ่ห้ามบ่ปรามองค์
๏ มาได้ก็โดยฤท ธิมหิศรธำรง
อันซึ่งพระองค์ทรง สุรภาพคือใคร ๚
๑๑ เมื่อนั้นพระนลยิน อรพินทะปราไสย
ตรัสตอบยุบลไป ดุจเทพจำนง
๏ ฃ้านามพระนลไน ษธไอศวรรย์ทรง
มาโดยประสงค์องค์ จตุเทพมาดิน
๏ องค์เพลิงเถกิงกาจ ยมราชวรุณอินทร์
สี่องคะทรงจิน ตะประสงค์จำนงใจ
๏ หวังพายุพาจร กลพายุพาไป
สู่ทิพย์สถานใน ภพหล้าสง่าทรง
๏ เสพย์สุขสถาวร นิรชรถนอมองค์
เพ็ญพรรณะบรรจง มลไร้วิไลยราม
๏ สี่เทพธใช้อา ตมะมาทำนูลความ
เปนทูตแถลงตาม ศุภอัตถ์อำนวยไข
๏ นางจงประจงสรร สุรฉันทะอาลัย
เลือกหนึ่งพระองค์ใน จตุเทพธหมายมา ๚

จบสรรคที่ ๓ ในนิทานเรื่องพระนล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ