สรรคที่ ๑

วสันตติลกฉันท์

๑๔ ยังมีกษัตริย์นิษธราษฎร์ นลราชสมัญญา
ลือฃามพระนามนลนรา ธิปทั่วไผทศรี
๏ เฉกฉัตรอุบัตินิษธร่ม อภิรมยะลาภี
สมบัติพิพัฒนะธนี ธรณีระบือบุญ
๏ ทรงศักดิ์ประจักษ์จิตประจำ รสธรรมธิราดุลย์
นานาคุณานุคุณจุน จิตเหิมเฉลิมรมย์
๏ ทรงเดชวิเศษศรวิสิฎฐ์ อภิฤทธิ์ปรากรม
เลี้ยงราษฎร์พระราชอุปสดมภ์ อดิเรกอเนกนันท์
๏ ทรงโฉมประโลมจิตประเจิด สิริเลิศะรังสรรค์
อำไพประพลพิมลพรรณ์ ผิวพิศก็ติดตา
๏ แคล่วคล่องทำนองอศวชาติ จรผาดผยองพา
เปนปิ่นมหารถมหา รถอื่นบ่ขืนแขง
๏ รู้หลักประจักษ์จตุรเวท นรเศรษฐะกำแหง
เชิงชั้นพนันนลระแวง จิตรักตระหนักนัย
๏ อวยทานอุทารอุทยเทอด นรเลิศสุฃาลัย
บรรเทิงสเริงสริระไภ ยพิบัติบ่บีฑา
๏ เสนาพลาธิกพหล นรชนระบือชา
เหิ่มหาญทยานหทยทา นพแทตย์บ่เทียมทาน
๏ เกริกเกียรติ์กระหลบพิภพแม้น ภพแมนมโหฬาร
เสมอศักดิศักระมฆวาน สุรสิทธิรังสรรค์ ๚
๑๔ ยังมีพระภีมะมรุเดช นคเรศวิทรรภ์ฃัณฑ์
ครองราชย์บำราศบรถวัล ยเถลิงเถกิงศรี
๏ ไพร่ฟ้าประชากรเกษม สุขเหมหทัยทวี
เรืองรมยะร่มนิคมมี พิตภัทระภูลเพ็ญ
๏ แต่องค์พระภีมะนิรรม ยะระทมระทวยเข็ญ
หมายปองและหมองมนลำเค็ญ เพราะบ่สิทธิสมหมาย
๏ เหตุไร้พระราชบุตระบุตรี มหิษีฤดีดาย
กำศรดระทดหทยวาย อุระร้อนบ่ห่อนมี
๏ บำเพ็ญกุศลผลก็ไร้ มนไหม้มลายศรี
หลายหลากประจากธนมณี พรพิตก็นิษผล
๏ วันหนึ่งมนีวิริยกล้า ตบะฌานะโกศล
สู่ราชสถานถิรถกล ชชวาลตระการตา
๏ จึ่งภีมะราชและมหิษี จิตปรีดิหรรษา
ซาบซ่านสราญกมลมา นิตน้อมประณามเธอ
๏ เชิญองค์พระดาบสสถิต ยณะอาศน์อุไรเลอ
สององคะทรงบำรุบำเรอ ปฏิบัติพระโยคี
๏ เมื่อนั้นมุนีสถิรธรร มอรัณยะวาสี
เปี่ยมปีติในหทยมี มนเหมเกษมศานติ์
๏ อวยพรถวายนฤบดี มหิษีวิมลมาลย์
จงทรงพระราชสิริสราญ สุรฤทธิธำรง
๏ อันใดพระใคร่จิตกระสัน สุขหรรษะจำนง
อันนั้นประสบศุภประสงค์ พรสิทธิสมบูรณ์
๏ หมายมีบุตรีบุตระประเสริฐ ฉวิเฉิดฉมามูรธ์
เปนศรีมหานครคูณ กิติเลื่องระบือไกร
๏ จงสบมโนรถประสง คจำนงมนุญใน
ไป่คลาดพระราชหฤทัย ดุจอาตมะอวยถวาย
๏ ครั้นเสร็จประสิทธิ์พรพิพัฒน์ พระวนัสถะผันผาย
ทูลลานราธิปและหมาย ทิศถิ่นพนาลัย ๚
๑๔ ฝ่ายองค์พระปิ่นนรวิทรร ภสุธรรมะธรไท
อีกนางพระยายุวประไพ อภิลาษลออองค์
๏ จำเดิมมุนีวิริยเดช วรเวทธำรง
เธอช่วยอำนวยพระพรมง คลสิทธิสมปอง
๏ แต่นั้นสุรางคะมหิษี ธก็มีบุตรีสนอง
สวาดิ์แสนเสน่ห์สนิทสอง ปฏิพัทธะเพียงใจ
๏ อีกมีพระราชดนุชสาม ทมะนามเกรียงไกร
หนึ่งทานตะหนึ่งทมนะไช ยะยศาภิศักดิ์ศรี
๏ ฝ่ายราชบุตรีสิริยโศ ธรทัมะยันตี
พรายเพราพระเยาวะดรุณี สุขุมาลละลานเลอ
๏ ทรงศรีฉวีวรวิลาส กลวาดวิมลเสมอ
ใครยลก็ดลจิตเลมอ มนถึงคนึงศรี
๏ ในฟ้าจะหาอรสุรางค์ ดุจนางก็ห่อนมี
ในดินจะหาอรยุพี กลนุชก็สุดหา
๏ ความงามณะสามภพเสนอ จะเสมอบ่มีมา
ทรามไวยประไพพรศุภา ผิวเห็นก็เปนบุญ ๚
๑๔ ฝ่ายองค์นิษัธฃติยนาถ นลราชระบือคุณ
ภๅโฉมประโลมนยนะสุน ทรทั่วไผทศรี
๏ ทราบศัพท์ยุบลนลอนันต์ ณะวิทรรภะธานี
จวบองค์พระราชวรบุตรี ธก็รู้ระหัสสาร
๏ ปางปวงประชานิษธราษฎร์ ก็นินาทะพิสดาร
ภๅลักษณ์ยุบลวิมลมาลย์ พระวิทรรภะนารี
๏ จวบจนพระนลธก็ตระหนัก วรลักษณ์พระบุตรี
ต่างองค์ก็ต่างกมลมี ปฏิพัทธะผูกพัน
๏ ยิ่งยินระบินยุบลภๅ ก็ระบือหทัยศัลย์
นางใคร่จะยลพระนลครัน นลใคร่จะยลนาง ๚
๑๔ เมื่อนั้นพระนลพิมลโฉม อุระโซมระคางขนาง
หมายน้องและหมองกมลหมาง เพราะบ่เหมือนกมลหมาย
๏ วันหนึ่งพระจึ่งจรประพาศ พนราชสราญกาย
องค์เดียวพระเที่ยวทุรณะทาย บทท่องระโหฐาน
๏ ยลหงส์หิรญวิมลเมิล มนเพลินพิบูลย์บาน
สำเริงประเทิงหทยะลาน จิตเล่นบ่เห็นองค์
๏ ปางนั้นนราธิปกษัตริ์ ยนิษัธะธำรง
ซอกซอนและซ่อนคณะพิหง คและหงสะหลงเผลอ
๏ เมียงเมิลดำเนิรบทบ่แกรบ จรแอบกำบังเฌอ
จับได้สุโนคพระนลเธอ ก็แจร่มจรูญปรีดิ์
๏ ฝ่ายหงสะเหมวรวิหค ก็สทกสท้านมี
ใจกลัวระรัวสริระตี อุระข้อนคนึงครวญ ๚

หงส์ทูญพระนลว่า

๑๔ อ้าองค์พระทรงสุรมเห ศรศักดิ์นเรศวร
ภูวนาถพระบาทยุคลควร ภพพึ่งสำนึงนาน
๏ แม้นทรงพระคุณกรุณโปรด สละโทษมิสังหาร
ขอรองลอองพระบทมาลย์ กลทูตทำนูลเสนอ
๏ แด่นางพระราชปิยยุพา พระธิดาวิทรรภ์เธอ
สำแดงพระคุณอดุลเลอ นลราชนเรสูร
๏ นางทราบยุบลพระนลแล้ว ฤจะแคล้วอุราดูร
จักครวญจะใคร่หทยภูล จิตเล่ห์เสนหา ๚
๑๔ ฟังหงส์ทำนูลมธุรวาท นลราชหรรษา
ปลดปล่อยพิหคพิหคลา จรรีบระเห็จหน
๏ พาพวกพิหงคะคณะหมาย มนบ่ายโพยมบน
ฉิวฉิวละลิ่วอำพรดล ณะวิทรรภะธานี
๏ ลงยังพระราชอุทยาน ยุวมาลย์พระบุตรี
ชมพรรณ์กุสุมสุขุมปรี ดิจรัสจรูงราม
๏ เมื่อนั้นพระองค์อรธิดา ทศนาสุโนคงาม
คิดใคร่จะได้ก็จรตาม บริษัทก็ตามองค์
๏ แอบอ้อมแลล้อมคณะสุโนค และกระโชกจะจับหงส์
หวุดหวิดกระชิดจิตพวง ผิวใกล้ก็ไป่ทัน
๏ ปางราชยุพาพรประไพ จรไล่พิหคหัน
หนีนางและห่างคณะกำนัล ก็สุโนคเสนอสาร ๚

หงส์ทูลนางว่า

๑๔ อ้าองค์พระราชวรบุตรี ศุภศรีฉวีกาญจน์
เพ็ญพักตร์พิมลกลสุมาลย์ อรเอี่ยมอุไรพรรณ์
๏ อันในนิษัธฃติยะนาถ อธิราชยะรังสรรค์
ไพศาลพิศลย์ผลอนันต์ นลผู้ผดุงเมือง
๏ อันองค์พระนลพิมลเฉิด ฉวิเลิศวิไลยเรือง
บุญญาภิฤทธิ์พิชิตเปลือง ปรภาพบ่พึงเผยอ
๏ คนธรรพ์อุรุคสุรและราก ษสมากบ่มีเสมอ
ดาวเดือนบ่เหมือนพระนลเธอ นิติธรนิกรพิง
๏ ฉันใดพระองค์อรประเสริฐ สิริเลิศณะเหล่าหญิง
ฉันนั้นพระนลวิมลจริง จิตรเลิศณะเหล่าชาย
๏ ชายเลิศผิร่วมสมรเลิศ จะประเสริฐะแหล่หลาย
โลกหล้าจะหาอุภยะผาย ภทระเหมือนมิพึงมี ๚
๑๔ เมื่อนั้นยุพาพรลำเภา อรเยาวะสุนทรี
ปางทรงสดับสกุณปรี ดิก็ตอบยุบลไป
๏ ดูราพิหคกนกหงส์ จะประสงค์ประการใด
จงเร่งระเห็จอำพรไคล ณะนิษัธนครฃัณฑ์
๏ บรรยายยุบลกลประสงค์ ดุจหงส์จำนงสรร
ทูลองค์พระนลพลอนันต์ กลที่ทำนูลเรา ๚
๑๔ บัดนั้นสุโนคสิรประณต วรนุชะนงเยาว์
ทูลลายุพาอรลำเภา จรเหิรระเห็จคลา
๏ ถ่องทูลพระนลนรบดี ธก็ปรีดิหรรษา
ปลื้มเปรมเกษมกมลมา ลยะแผ้วพิมลศรี ๚

จบสรรคที่ ๑ ในนิทานเรื่องพระนล

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ