คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง

คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง

คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่

พุทธศักราช ๒๕๕๓

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๓

คำฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง.--

พิมพ์ครั้งที่ ๑.-- กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กรมศิลปากร, ๒๕๕๓. ๒๕๐ หน้า

๑. วรรณคดีไทย-- สมัยอยุธยา

I. ปราสาททอง, สมเด็จพระเจ้า, -๒๑๙๘.

II. บุญเตือน ศรีวรพจน์ III. กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. IV. ชื่อเรื่อง.

895.9114

ISBN 974-417-463-3

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ