๙๗ ประกาศแผ่พระราชกุศลซ่อมแซมถนน

ณวันพุธ เดือนสิบสอง แรม ๓ ค่ำ ปีมะเสง นพศก

ด้วยเจ้าพระยายมราชชาติเสนางค์นรินทรมหินทราธิบดี รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สั่งว่าบัดนี้ถนนในพระนครชำรุดซุดโซมยับย่อยไปมาก สมณชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎรเดิรไปเดิรมาลำบาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพระยายมราชเปนแม่กองทำถนนที่ชำรุดไปนั้น ทำเสียใหม่ให้เปนปรกติเปนหลายแห่งแล้ว ทรงพระดำริหว่าการก่อถนนนี้ เปนสาธารณกุศลเปนประโยชน์แก่คนทั่วไป ใครๆ ก็จะได้เดิรไปมาสบายสดวกด้วยกันทุกๆ คน ควรที่ท่านทั้งปวงจะยินดีทำด้วยกัน เพราะฉนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศบอกแผ่การพระราชกุศล ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือนข้างหน้าข้างใน ในพระบรมมหาราชวังพระบวรราชวัง ที่ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัด ในจำนวนปีมะเสงนพศกนี้ ให้ได้ส่วนพระราชกุศลด้วยกันตามได้ตามมีตามศรัทธาอุสาห คือขอให้เอาอิฐดีบ้างอิฐหักบ้างมากแลน้อย ตามแต่จะยินดีช่วยมากและน้อยไม่ว่าไม่เกณฑ์ จงมาเพิ่มในการพระราชกุศลทุกๆ คนเทอญ เมื่อจะเอาอิฐดีฤๅอิฐหักมาส่งนั้นให้มาส่งกับเจ้าพระยายมราชแม่กอง แต่ในเดือนอ้ายเดือนยี่ปีมะเสงนพศก โปรดให้จดหมายรายวันตามผู้ใดมีศรัทธาได้เอาอิฐมาส่งมากและน้อย ให้มหาดเล็กรายงานกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบ จะทรงอนุโมทนาด้วยท่านทุกๆ คนตามรับสั่ง

ตีพิมพ์ประกาศการพระราชกุศล ณวันพุธเดือนสิบสองแรมสามค่ำ ปีมะเสงนพศก ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ