๘๘ ประกาศห้ามไม่ให้ใช้คำบางคำกราบบังคมทูล ฯ

(ปีมะโรงอัฐศก)

ด้วยขุนประสิทธิอักษรศาสตร์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า คำว่ากระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา อ่างใส่น้ำ กระถางปลูกต้นไม้ คำเหล่านี้มีอยู่ ใช้กราบบังคมทูลพระกรุณาได้ เขียนหางว่าวและเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายได้ แต่คำว่าอิฐหน้าวัว กระเบื้องหน้าวัว กระถางใส่น้ำนั้นไม่มี ใช้ไม่ได้ ข้าราชการทั้งปวงอย่าได้เขียนถวาย และอย่าใช้กราบบังคมทูลพระกรุณาเลยเปนอันขาดทีเดียว ถ้าข้าราชการผู้ใดเอาคำซึ่งมีกำหนดห้ามไว้นี้ มาใช้เขียนถวายและกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ให้อาลักษณ์ปรับไหมเอาคำละเฟื้อง ให้กรมวังหมายไปยังเจ้าต่างกรม เจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม ฝ่ายหน้าฝ่ายใน และกรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมศัสดี ให้รู้จงทั่วกันตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ