พากย์พิธีพรหมาสตร์

๑๖

๏ เสด็จทรงรถแก้วแพรวพรรณ เพียงหนึ่งแสงจันทร์
กระจ่างมากลางอัมพร  
๏ ราชสีห์สองพันพาจร ธงไชยปักงอน
แปรกเปนรูปนาคินทร์  
๏ ระหนาบคาบแก้วแกมนิล มรกตโกมิน
ประกอบประกับกงกำ  
๏ โตกตั้งบัลลังก์บุษราคัม แก้วไพฑูรย์ทำ
เปนเทพประนมเรียงราย  
๏ สิงห์อัดอมดวงวิเชียรฉาย แกะแก้วผลึกลาย
เปนรูปสุบรรณบินทะยาน  
๏ จัตุรมุขดาดมุกดาหาร เสาแก้วสุรกานต์
สลับกับทับทิมสี  
๏ ใบระกาแกมแก้วโมลี นิลเนรคันถี
เปนทวยประเทืองเรืองไร  
๏ ใบโพเพชรรัตน์ตรัสไตร ยอดย่อเจียระไน
ปัทมราชรองเรือง  
๏ ล้วนแล้วแก้วค่าควรเมือง สอดแสงแดงเหลือง
ขาวเขียวขจีจับกัน  
๏ สีแก้วจับสีไพรวัน เลื่อมเลื่อมพรายพรรณ
เพียงหนึ่งระลอกลายตา  
๏ แสงระยับจับเสื้อโยธา จับแสงศัสตรา
ปปลาบดังเปลวไฟฟอน  
๏ เร่งรถคชสารอัสดร เร่งพวกพลนิกร
กระทั่งสมรภูมิไชย ฯ  

ฯ เจรจา ก็ถึงเนินจักรวาฬ ฯ

๏ ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลไชย
ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย  
๏ รายด้วยราชวัติเรียงราย แต้มเขียวเขียนลาย
ด้วยเบญจรงค์รจนา  
๏ ภาคพื้นเร่งให้ดาดดา ด้วยแดงโสภา
เห็นงามประเทืองเรืองแสง ฯ  
๏ เมื่อนั้นทศเศียรราชา เสด็จยังมหา
สิงหาสน์ภิมุขมณเฑียร  
๏ เสนามาตยานองเนียน นอบนบน้อมเศียร
ศิโรตมเฝ้าบทมาลย์  
๏ ให้ชุมสุรโยธาหาญ พฤฒิหมู่อาจารย์
แลญาติวงศ์อสุรา  
๏ เสร็จสิ้นทุกกระทรวงแสนยา พร้อมแสนเสนา
ในท้องพระโรงโจษจัน  
๏ นั่งเต็มโรงธารกำนัล เอื้อนโองการพลัน
แก่หมู่อสูรมนตรี ฯ  

ฯ เจรจา ให้หามังกรกัณฐ์ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ