คำนำตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรก

ในสมัยนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าลูกหลานหาแม่ครัวยาก จึงเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นอย่างแบบชาวบ้าน เพื่อให้ลูกหลานทำกับข้าวรับประทานเองได้ และในการบอกส่วนเครื่องปรุง ก็ประมาณเอาโดยไม่ได้กำหนดตามอัตราเครื่องชั่งตวงวัด เพราะครัวตามปกติก็มิได้มีชั่งตวงวัด ในการเรียบเรียงนี้ข้าพเจ้าบอกให้เด็กหญิงเฉลิมขวัญ กฤษณามระ ผู้เป็นหลาน จดตามแต่จะนึกได้โดยรีบเร่ง เพื่อจะให้ทันตีพิมพ์แจกเนื่องในการทำบุญอายุครบ ๖ รอบ บังเอิญป่วยเสียไม่มีเวลาจะได้แก้ไขปรับปรุงก่อนพิมพ์ แต่ก็หวังว่า หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อนำออกไปใช้ในการครัวได้บ้าง ซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอันมาก

กลีบ มหิธร

บ้านถนนราชวิถี

๗ มกราคม ๒๔๙๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ