คำนำตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรก

ผลไม้ ของว่าง และขนมที่มีในเล่มนี้ ส่วนใหญ่จัดและทำรับประทานที่บ้านอยู่บ่อย ๆ และข้าพเจ้าได้บอกให้หลานจดเมื่อได้สอนให้ทำแล้ว จึงหวังว่าจะพอใช้เป็นคู่มือจัดผลไม้ ทำของว่างและขนมง่าย ๆ สำหรับบ้านได้ และเป็นประโยชน์บ้างตามสมควร

อนึ่ง หนังสือนี้ พระยาไชยยศสมบัติรับพิมพ์ให้เหมือนดังที่ได้พิมพ์หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน เมื่อคราวข้าพเจ้าอายุครบ ๖ รอบ จึ่งขอขอบคุณไว้ด้วย.

กลีบ มหิธร

บ้านถนนราชวิถี

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ