คำนำ

ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ ซึ่งทรงพระมหากรุณาล้นเกล้าล้นกระหม่อมโปรดเกล้าฯ ให้เป็นงานเสด็จพระราชดำเนินนั้น บุตรธิดาเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรจะพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นส่วนของเจ้าภาพขึ้นเป็นอนุสรณ์ ๒ เล่ม คือ

“หนังสือศกุนตลา” บทละครร้องสำหรับเล่นบนเวที อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งท่านผู้หญิงชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ถึงกับเคยจัดให้ละครของท่านออกโรงแสดงหลายครั้ง กับ “หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน” และ “ผลไม้ ของว่าง และขนม” ซึ่งท่านได้แต่งเองอีกเล่มหนึ่ง

“หนังสือกับข้าวสอนลูกหลาน” นั้น ท่านผู้หญิงได้บอกให้หลานเขียนตามคำบอกของท่าน และได้พิมพ์แจกเมื่อท่านทำบุญอายุครบ ๖ รอบ ส่วนหนังสือ “ผลไม้ ของว่างและขนม” ของท่านนั้น ได้พิมพ์เมื่อท่านทำบุญอายุครบ ๘๑ ปี ดังปรากฏในคำนำที่ท่านบอกให้หลานเขียนในหนังสือทั้ง ๒ เรื่องนั้นแล้ว

หนังสือ ๒ เล่มนี้ปรากฏว่านอกจากจะได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานเป็นอย่างมากสมความตั้งใจของท่านแล้ว ยังมีผู้อื่นมาขอความกรุณารับหนังสือไปจากท่านหลายสิบราย และมีผู้คัดลอกไปลงในหนังสือพิมพ์บางฉบับแล้วลงนามของท่านโดยมิได้ขออนุญาตท่านอีกด้วย ซึ่งเมื่อท่านได้ทราบก็มิได้มีความรังเกียจประการใด แต่กลับมีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยทำประโยชน์แก่ผู้อื่นทั่วไปเป็นส่วนรวม

ในการพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านผู้หญิงนี้ ดาราธิดาผู้ได้ช่วยเป็นธุระในการจัดพิมพ์ครั้งแรกได้ตรวจแก้ข้อบกพร่องที่หลงตาไปเมื่อพิมพ์ครั้งก่อน และจัดรวมหนังสือ “กับข้าวสอนลูกหลาน” กับหนังสือ “ผลไม้ของว่างและขนม” เข้าเป็นเล่มเดียวกัน

เนื่องจากเสด็จในกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงพระเมตตา เขียนคำนำประทานไว้ในหนังสือศกุนตลา ว่าท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร มีประวัติอันงดงาม เพราะท่านได้อยู่ในสังคมอันสะอาดบริสุทธิ์ เจ้าภาพจึงพิมพ์ประวัติของท่านไว้ต่อจากคำนำนี้ เพื่อผู้ที่ใช้หนังสือกับข้าวและของหวาน ของท่าน จะได้รู้จักท่านและอาจถือท่านเป็นแบบอย่าง แห่งการบำเพ็ญความดีจนตลอดชีวิต

ขอกุศลผลบุญอันท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร ได้บำเพ็ญเป็นวิทยาทานด้วยน้ำพักน้ำแรงในยามชราของท่านเอง โดยการผลิตตำราการประกอบอาหาร ๒ เล่มนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านได้ประสบสุขยิ่งๆ ในสัมปรายภพนั้นเทอญ

บุตรธิดาของท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร

กรกฎาคม ๒๕๐๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ