อธิบาย

หอพระสมุดวชิรญาณได้พยายามรวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์มาแต่แรกตั้งหอพระสมุดฯ ในบัดนี้ดูเหมือนจะมีพระราชนิพนธ์ ซึ่งตกค้างยังไม่ได้พิมพ์เหลืออยู่น้อยทีเดียว ลักษณะการที่พิมพ์นั้นปันเป็นแผนกตามประเภทหนังสือซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ เช่นประกาศก็รวมไว้แผนก ๑ พระราชหัดถเลขาก็รวมไว้แผนก ๑ พระบรมราชาธิบายก็รวมไว้แผนก ๑ ดังนี้

บัดนี้ราชบัณฑิตยสภาได้รวมความอันมีอยู่ในพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาจัดเป็นหมวดตามอรรถาธิบายขึ้นอีกสถานหนึ่ง คือ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยวรรณคดีหมวด ๑ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยโบราณคดีหมวด ๑ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยธรรมคดีหมวด ๑ พระบรมราชาธิบายว่าด้วยตำราหมวด ๑ รวมเป็น ๔ หมวดด้วยกัน จะพิมพ์เป็นเล่มสมุดเล่มละหมวดเป็นลำดับไป

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ