ว่าด้วยนามพระที่นั่งชลังคพิมานและพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยชื่อพระที่นั่งชลังคพิมาน เรียกได้แต่องค์เล็กริมน้ำหลังเดียวนอกนั้นองค์ใหญ่ด้านเหนือและองค์ใหญ่ด้านใต้ องค์สูง ยังไม่มีชื่อซึ่งจะเรียกว่า ชลังคพิมาน ทั่วไปทุกหลังทั้งจังหวัดพระตำหนักน้ำนั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนในจังหวัดท้องพระโรง ก็มีชื่อพระตำหนักต่างๆ พระที่นั่งสนามจันทร์ก็เป็นชื่อพระที่นั่งองค์เล็กหลังเดียว ไม่ได้เป็นชื่อทั่วไปทั้งจังหวัดท้องพระโรงฉันใด พระที่นั่งชลังคพิมานก็เป็นชื่อพระที่นั่งองค์เล็กริมน้ำหลังเดียวเหมือนกัน

อนึ่งพระที่นั่งสร้างขึ้นใหม่บนกำแพง ตรงหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชื่อพระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่งตึกหอสูงสำหรับทอดพระเนตรเห็นไปไกลนั้น ชื่อพระที่นั่งภูวดลทัศไนย พระมหาปราสาทบนกำแพงด้านตะวันออกชื่อพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ พระที่นั่งท้องพระโรงใหม่ในสวนชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งองค์สูงด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคมชื่อพระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งองค์ด้านตะวันตกต่อมาข้างในชื่อพระที่นั่งนงคราญสโมสร พระที่นั่งองค์ด้านใต้ชื่อพระที่นั่งจันทรทิพโอภาส พระที่นั่งองค์ด้านเหนือชื่อพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญ พระที่นั่งแฝดซึ่งเป็นพระตำหนักเดิมอยู่ด้านเหนือชื่อพระที่นั่งมูลมนเทียร หอพระปริตอยู่ด้านเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคมชื่อหอเสถียรธรรมปริต

คัดจากประกาศวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก (พ.ศ. ๒๔๐๑)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ