เสด็จขะบวนราบ สู่ท่าราชวรดิตถ์ วันเลียบพระนครชลมาร์ค

หน้า ๒๖๑

นายพันตรี พระอาจหาญณรงค์ (หงิน สุคนธวัต) เชีญธงพระกะบี่ธุช

นายร้อยเอก หลวงอัศวินศิริวิลาศ (อิ๋น ศรีวิลาศ) เชีญธงพระครุฑพ่าห์

ราชองครักษ์ แวงพระราชยานทองคำลงยา ๔ คู่ คือ

๑ นายพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ สมุหราชองครักษ์ นายพลตรี หม่อมเจ้า อมรทัต กฤดากร

๒ นายพลโท พระยาพระกฤษณรักษ์ นายพลตรี พระยารามกำแหง

๓ นายพันโท พระยาสรชาติ์โยธี นายพันโท พระนราธิราชภักดี (ฉัตร์ วิระโยธิน)

๔ นายนาวาโท พระนิยมยุทธาวี (ยม สีตะบุตร) นายนาวาตรี หลวงพิชิตชโลทร (หร่ำ กนิษฐภูต)

มหาดเล็ก

เสวกตรี พระยามานพนริศร์ เชีญพระแสง มหาดเล็กเชีญเครื่องโดยลำดับ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ