คำกราบถวายพระพรชัยมงคลของสมาคมพ่อค้าฝรั่ง

เล่มปลาย หน้า ๑๗๙

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในอภิลักขิตสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจริงใจ และความเคารพอย่างสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้ายังหาได้ลืมไม่เลย ว่าการได้ล่วงเลยมาแล้วกว่าสี่ร้อยปีตั้งแต่ชนชาติ์ยุโรปได้ทำการค้าขายติดต่อกับประเทศสยามมา ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกภูมิใจในการสัมพันธไมตรีอันมีมาแต่ประวัติการนี้ยิ่งนัก ซึ่งสามารถเป็นไปได้เช่นนี้ก็เพราะพระบรมราโชบายอันสุขุมคัมภีรภาพของพระราชาธิบดีแห่งประเทศสยามเป็นลำดับสืบมา โดยที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารอยู่ จึงเว้นเสียมิได้ที่จะรู้เห็นตระหนักแน่ในกิจการที่ประเทศสยามได้กระทำสำเร็จลุล่วงมาในสมัยปัจจุบันนี้ อีกทั้งความสำเร็จซึ่งกิจการต่าง ๆ ของประเทศได้เปลี่ยนแปลงดำเนีรตามแผนปัจจุบัน และระเบียบการปกครองบังคับบัญชาก็ได้ดัดแปลงเข้าหาความต้องการแห่งสมัย กล่าวโดยสัตย์จริงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จขึ้นสืบราไชสวรีย์แห่งรัฐสีมาอาณาจักรอันสง่างาม และอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในกาละสมัยอันจะเปนสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งแห่งประวัติการ ด้วยเหตุว่าสัญญาทางพระราชไมตรีที่ได้ทำขึ้นใหม่กับนานาประเทศนั้น คงจะเว้นเสียไม่ได้เป็นอันขาดที่จะเป็นเครื่องหมายอันสำคัญแห่งความก้าวหน้าของชาติไทย สมเด็จองค์พระบรมชนกนาถผู้ทรงพระเกียรติคุณอันรุ่งเรืองยิ่งของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แม้ในขณะที่พระองค์ทรงรับรองโดยเปิดเผยอยู่ว่า พ่อค้าชาวต่างประเทศเป็นผู้ริเริ่มกระทำการพาณิชย์ในประเทศสยามก่อนผู้อื่นก็ดี พระองค์ก็ทรงตั้งพระราชหฤทัยอยู่เสมอที่จะได้เห็นประชาชนของพระองค์กระทำการค้าขายเป็นส่วนสำคัญยิ่งๆ ขึ้นเสมอ ความหวังในข้อนี้ก็ได้แรงกล้ายิ่งขึ้นแต่นั้นมาเป็นธรรมดา ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงมั่นพระราชหฤทัยเถีดกว่า ความก้าวหน้าแห่งชาติไทยในข้อนี้หรือแม้ในทางอื่น จะได้รับความไมตรีจิตต์อย่างเต็มเปี่ยมแห่งพาณิชย์ต่างประเทศ ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้เข้ามาเป็นผู้แทนอยู่ในประเทศนี้ โดยที่ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อแน่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมว่า ความสัมพันธไมตรีอันมีมาช้านานระหว่างรัฐบาลของบระเทศนี้กับหมู่พ่อค้านานาชาติคงจะไม่มีเวลาร้าวฉานแตกแยกจากกันได้โดยแท้

ข้าพระพุทธเจ้าขออธิษฐานให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญปราศจากสรรพโรคาพาธ กอปรด้วยพลานุภาพที่จะทรงนำประชาชนนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข และขอให้รัชกาลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำมาซึ่งเกษมสุขสำราญและความเจรีญมั่งคั่งแห่งชาติไทย เทอญ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ