ริ้วขะบวนพยุหยาตราใหญ่เสด็จเลียบพระนครชลมาร์ค

หน้า ๒๖๔

ผู้อำนวยการเรือขะบวน

นายพลเรือเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุน สิงหวิกรมเกรียงไกร เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ

ผู้บัญชาการทั่วไป

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สนิทพงศ์พัฒน์เดช รองเสนาบดี

นายทหารประจำกองบัญชาการ

นายนาวาเอก พระยาหาญกลางสมุทร์ (บุญมี พันธุมนาวิน) รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมชุมพล

นายนาวาเอก พระนเรนทรบดินทร์ (เลื่อน ศราภัยวานิช) นายเวรวิเศษกระทรวงทหารเรือ

นายเรือเอก หลวงศรไกรรณรงค์ (เรียม ภาณุศวะ) เสนาธิการกรมชุมพลทหารเรือ

พายเรือเอก สมบุญ รัชตวรรณ นายธงเสนาบดี

นายเรือตรี จำเดีม อัณวะนาวิน นายทหารคนสนิธของผู้บัญชาการกรมชุมพลทหารเรือ

----------------------------

เรือขะบวนพยุหยาตราชลมาร์ค

เรือกระแซ ๑ คู่ ชื่อ เสือทยานชล นายเรือโท บุญรอด รัตนโรม กำกับ เสือคำรณสินธุ์ นายเรือโท ทองดี ศังขะมาน กำกับ

เรือดั้งกราบแนวนอก ๑๐ คู่ ผู้กำกับลำ คือ

๑ นายเรือโท สมบุญ กายะสุต นายเรือโท เจือ ศุรภัฏ

๒ นายเรือโท ศิริ จุริโกศัย นายเรือโท นพ กุสุมา ณ อยุธยา

๓ นายเรือตรี แปลก กันตนีกุล นายเรือตรี สุมทุม ธรรมรักษา

๔ นายเรือตรี ทิพย์ ประสารสุข นายเรือตรี ถมยา ปิ่นอุทัย

๕ นายเรือตรี ทองหล่อ บูรณสิงห์ นายเรีอตรี ปุ่น ศุภะชลัษฐ์

๖ นายเรือตรี ทองสุข จันทประยูร นายเรือตรี สุวรรณ ธุวเสน

๗ นายเรือตรี สวัสดิ์ วรทรัพย์ นายเรือตรี เลื่อม สามเนตร์

๘ นายเรือตรี หมวก ชูโต นายเรือตรี ช่วง เสถียรสวัสดิ์

๙ นายเรือตรี เชีด พูลสุนทร นายเรือตรี เอี่ยม บุณยสิทธิ์

๑๐ นายเรือตรี โสภณ ทิมกระจ่าง นายเรือตรี นอม สุภัทรพันธุ์

เรือประตูแนวในควบเรือดั้งคู่ ๓ ชื่อ

กะบี่รอญราพย์ นายเรือโท สนิท ลีนะสมิต กำกับ

กะบี่ปราบเมืองมาร นายเรือตรี อาจ ศิวะทัต กำกับ

เรือกลองชนะ ควบเรือดั้งคู่ ๕ ชื่อ

อสุรปักษา นายเรือตรี เลียบ สัมฤทธินันทน์ กำกับ

อสุรวายุภักษ์ นายเรือตรี ทัศน์ สวาวะสุ กำกับ

เรือกลองชนะ ควบเรือดั้งคู่ ๗ ชื่อ

พาลีรั้งทวีป นายเรือโท เฟี้ยน มิลินทวิจิตร กำกับ

สุครีพครองเมือง นายเรือโท ทองใบ วุฑฒกนก กำกับ

เรือแตรศังข์ ควบเรือดั้งคู่ ๙ ชื่อ

ครุฑเหีรเห็จ นายเรือตรี เป้า เตชะตุงคะ กำกับ

ครุฑเตร็จไตรจักร นายเรือตรี แก้ว รัตนายน กำกับ

รองเสวกตรี ขุนเสน่หราชา กำกับแตรศังข์

แถวกลาง ควบเรือดั้งคู่ เรือกราบกลองแขกนอก

นายพลเรือตรี พระยาราชวังสัน เสนาธิการ ทหารเรือ กับ นายเรือโท ทองคำ วรทรัพย์ และ นายเรือตรี สิริเทวิน ประจำลำ

แถวกลาง เรียกราบพระตำรวจหลวงคู่ ๑ นายตำรวจประจำ

นายตำรวเอก จมื่นราชานุบาล

นายตำรวจเอก จมื่นทิพรักษา

เรือประตูในอยู่แนวนอก ชื่อ

ทองขวาญฟ้า นายเรือโท น้อม สุประภาตะนันท์ กำกับ

ทองบ้าบิ่น นายเรือโท กล้าม เสตะจันทน์ กำกับ

แนวใน เรือกราบพระตำรวจหลวงคู่ ๑ นายตำรวจประจำ

นายตำรวจเอก จมื่นทิพเสนา

นายตำรวจเอก จมื่นราชามาตย์

เรือกิ่งเอกะชัยนามประภัศรชัย ทรงจารุพัสตร์ พุทธบูชา

นายเรือโท ฉ่ำ เกศาศรัย นายเรือ

นายเรือโท มาไล เศวตนัย ประจำท้าย

เรือกราบ กลองแขกไน

นายพลเรือตรี พระยาดำรงราชพลขันธ์ ปลัดทูลฉลอง

ประจำลำ กับ

นายเรือตรี เจีม ทังสุยุทธ์ นายเรือ

เรือคู่ชักมะหระธึก ๑ คู่ ชื่อ เอกะชัยเหีรหาว

นายเรือโท เปรื่อง โกกิลกนิษฐ์ ประจำลำ

รองเสวกโท หลวงคชศักดิ์ กำกับมะหระธึก

เอกะชัยหลาวทอง

นายเรือโท บุญมี เภตรานนท์ ประจำลำ

รองเสวกโท หลวงศรีวังราช กำกับมะหระธึก

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์

นายนาวาโท พระอรณพนาวาณัติก์ (ลออ มหาศร) นายเรือ กับ นายเรือโท สวัสดิ โสตถิมา นายเรือโท บุญมี บุญญชารี

รองเสวกเอก พระรัตนแพทย์ แพทย์หลวง

รองเสวกเอก นาย ประภาษมณเฑียร และ เสวกตรี พระพินิจนนทิศาสตร์ กรมวังกำกับพระเครื่องอภิรุม

เรือพระที่นั่ง อเนกชาติ์ภุชงค์ เป็นเรือพลับพลา

นายเรือเอก สง่า คุปตาภา นายเรือ

นายเรือโท รอด โคปาละสุต ประจำท้าย

เรือกราบแซง ๒ คู่ ๑

นายเรือเอก หลวงกิจการกลจักร (จำปี ปุษยะนาวิน) นายเรือ

นายเรือเอก ชื่น สิรินาม นายเรือเอก สวัสดี์ เดชไกสยะ นายเรือเอก ไฮ้ ชลศึก ประจำลำ

เรือพระที่นั่งรอง อนันตนาคราช

นายเรือเอก หลวงประจญประจามิตร (เจริญ วัฑฒนึก) นายเรือ

รองเสวกเอก นายเสถียรรักษา กรมวังกำกับ

พระเครื่องอภิรุม

รองเสวกเอก หลวงชัยแพทยา แพทย์หลวง

เรือพลับพลาพระที่นั่งรอง ทวยเทพถวายกร

นายเรือเอก ขุนแกล้วกลางศึก (วงษ์ สามนานนท์) นายเรือ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ