คำถวายพระพรชัยมงคลของพวกพ่อค้าจีน

เล่มปลาย หน้า ๑๙๙

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพ่อค้าจีน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยในกาละอันเป็นมงคลวาร งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แม้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นจีนโดยกำเนีดสืบตระกูลมาแต่ต่างด้าวแต่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สืบตระกูลอยู่ในพระราชอาณาเขตหลายชั่วรัชกาลในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนถึงรัชกาลแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คงระฤกถึงพระเดชพระคุณประจำเกล้าฯ มีความยินดีเป็นล้นเกล้า ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว พร้อมด้วยพระวรราชชายา ได้ดำรงพระราชอิศริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินี โดยสมควรแก่คติราชประเพณีเป็นที่เคารพนิยมในพระบรมราชตระกูลอยู่ทั่วกันทั้งสองพระองค์

ความรู้สึกในพระปรีชาสามารถ แลด้วยความเคารพนิยมในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งได้เคยทรงศึกษาชั้นสูงมาในสำนักอริยประเทศ ไม่แต่ทรงรับราชการฝ่ายทหารมาก่อน เคยทรงรักษาราชการทั่วไปในบางคราวแทนพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชมาแล้วนั้นได้เป็นมาด้วยดี ย่อมเป็นผลให้ประจักษ์อยู่จนได้ทรงสำเร็จราชการในกาลที่เปลี่ยนรัชกาลมานี้ ยิ่งทวีความมั่นหมายที่ประเทศสยามจะได้ดำเนีรไปในทางเจริญสวัสดิภาพยิ่งขึ้น โดยสมควรแก่ยุคอีกด้วย

ความรู้สึกทั้งนี้ ย่อมตลอดถึงชาวต่างประเทศได้พึงปรารถนาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งได้ทรงปกครองประเทศสยามมาแล้วนั้น ต่างได้ถวายความเคารพนิยมพร้อมเพรียง เฉลีมพระเกียรติปรากฏทั่วไป

ยังความรู้สึกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งปรากฏถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงตั้งสัตยาธิษฐาน ตั้งพระราชหฤทัยดำรงทศพิธราชธรรมจักรวรรดิ์วัตรจรรยาเป็นต้น ย่อมนำมาซึ่งความพึงพอใจอีกมากด้วยกัน คงหวังในพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นที่พึ่งพร้อมสรรพ ตลอดถึงการค้าขายให้ได้แผ่ไพศาลสมบูรณ์ ทั้งปรากฏมาแล้วแก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้า แลชาวประเทศอื่นได้มาพึ่งพำนักไปมาค้าขายได้โดยสดวกเป็นลำดับมา

ในโอกาสที่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้มาเฝ้าณะบัดนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าฯ อีกด้วย ยิ่งเบีกบานใจทั่วหน้ากันอธิษฐานจำนงปองถวายพระพรชัย เฉลีมพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

สรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิสนองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงพระเจริญพระชนมายุ วัณณะ สุขะ พละ สมบูรณ์ประไพ สถิตยเสถียรในเศวตรฉัตรรัตนมไหสรรยราชสมบัติ ปกรัฐสีมาวิบูลย์ผลสถาพร ขจรพระเกียรติเกรีกไกร บำราศสรรพอุปัทวภัยสัตรูพินาศ เฉลีมพระบรมราชจักรีวงศ์ ดำรงสยามประเทศอยู่ด้วยความเป็นเอกราชคู่ฟ้าดิน เป็นที่พึ่งอันประเสรีฐทั้งภายนี้และภายหน้าทุกประการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพ่อค้าจีน

พระนคร กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ