คำถวายพระพรชัยมงคลของคณะมิซซังโรมันขาถอลิข

ทูลเกล้า ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยในอภิลักขิตสมัยมหามงคลสมัยแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามแห่งมิซซังโรมันขาถอลิขผู้ได้มาตั้งการบำรุงกุศลกิจ และศาสนกิจในสยามรัฐสีมาราชอาณาเขตต์ โดยร่มเย็นเป็นสันติสุข ขอรับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสรวมน้ำจิตต์อันผ่องใส ซึ่งเต็มไปด้วยกตัญญูกตเวทีแสดงความจงรักภักดีปีติปราโมทย์ ในการที่พระองค์เสด็จดำรงราชัยเป็นมหาประมุขแห่งชาติสยามสืบพระราชสันตติวงศ์ต่อไป

อันว่าราชประเพณีการเสด็จขึ้นเถลีงถวัลยราชสมยัติบรมราชาภิเษกแห่งพระราชาธิบดีประเทศใด ก์ย่อมนำมาซึ่งความปรีดาปราโมทย์แก่ประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นเป็นธรรมดา แต่การบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระราชาธิบดีในสยามประเทศนี้ ยิ่งนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปรีดาปราโมทย์อันใหญ่หลวงของอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงทุกถ้วนหน้า ด้วยว่าประเพณีนิยมของชาวชนพลเมืองสยามแต่ดึกดำบรรพ์ลงมาจนทุกวันนี้ มีจำเพาะแต่ต่างคนต่างมีความเกรงขามต่อพระบารมีแห่งพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น ต่างยังพากันนิยมนับถือมีความจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาทอย่างล้นพ้น เพราะราชประเพณีสยามแต่ไหนมาพระมหากษัตริย์ย่อมทรงดำาเนิรทางรัฐประศาส/*(27)โนบายโดยมัธวธรรม มีพระหฤทัยอ่อนโยนเยือกเย็นเป็นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณในประชาชนทั่วหน้า ตลอตทั่ววิเทศกชนที่เข้ามาพึ่งพระบารมีดุจบิดากรุณาในบุตร

แม้แต่แรกที่พระองค์เสด็จขึ้นเถลีงถวัลยราชสมบัติ ก็ได้ดำเนีรพระราชกรณียกิจ แสดงให้เห็นปรากฏชัดว่า มุ่งพระทัยจะเจริญตามรอยยุคลบาทแห่งสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ก่อน มีสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีปิยมหาราชของชาวไทยเป็นอาทิ พระราชจรรยาของพระองค์ข้อนี้ เป็นคุณสมบัติให้เห็นพระหฤทัยอันกว้างขวางของพระองค์ ว่าไพบูลย์พูนเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ และประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในหมู่ประชากรเป็นยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้นในโอกาสแห่งศุพวารดฤถี พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนี้ ประชาชนพลเมืองทุกถ้วนหน้า ต่างจึงพากันมีจิตต์ปรีดาโสมนัสนิยม ชมชื่นอยู่พรักพร้อม น้อมกายถวายชีวิตไว้ในใต้ผ่าละอองธุลีพระบาท แซ่ซร้องร้องประกาศถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์เสด็จสถิตย์ในราชัยยืนยาวนาน ทรงสำราญพระราชหฤทัยทุกทิวาราตรี เพื่อความศิริมงคลสวัสดิ์แก่ประเทศสยามและพศกนิกรทั้งปวง

ส่วนมิซซังโรมันขาถอลิข ซึ่งข้าพระพุทธิเจ้าเป็นผู้รับภาระในโอกาสอันประเสริฐนี้ ก็อ้อนวอนขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ขอจงได้ทรงโปรดประสิทธิ์ประสาทพระพรที่กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้ ให้มีผลสำเร็จทุกประการ พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใด ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ได้ทรงรับเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ โดยสมควรแก่ตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีขัติยมหาราช อันปรากฏพระเกียรติยศพระเกิยรติคุณในกาลก่อน

ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับคำถวายพระพรชัยมงคลอันซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระพุทธเจ้า ในนามของมิซซังโรมันขากอลิขในเมืองไทยนี้ด้วยเทอญ

การจะควรประการใด แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ