โคลงลิลิตสุภาพตำรับพระบรมราชาภิเษก เล่มปลาย

โคลงลิลิตสุภาพตำรับพระบรมราชาภิเษก เล่มปลาย

โคลงลิลิตสุภาพ

ตำรับ

พระบรมราชาภิเษก

สัปดมะราชมหาจักรีวงศ์

เมื่อพุทธศก ๒๔๖๘

ฝีพระโอษฐ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ฯ

ทรงนิพนธ์ ทูลเกล้าฯถวาย

เปรมาเศียรวาทเป็นมงคลสิริราชบรรณาการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้

พิมพ์พระราชทาน

ในมหุรดิมงคลสมัยเฉลีมพระชนมพรรษา

คำรบตรีจุลจักร์แห่งทวารสนักษัตระฉนำ

ณปีมเสงพุทธศก ๒๔๗๒

ศุภมัสดุ

(พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ)

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ