ริ้วขะบวนพยุหยาตราใหญ่เลียบพระนครสถลมาร์ค

เล่มปลาย หน้า ๒๑๐ ถึง ๒๕๙

กองทัพทหารบก

กรมบัญชาการกองพล

ผู้บัญชาการกองพล นายพลตรี พระยาพิชัยรณรงค์สงคราม ราชองครักษ์ ขี่มา

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ๔ ท่าน ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายพันโท พระเทพเดชา (แม้น พยาฆระสมิต)

๒ นายพันโท พระไกรกรีธา (หม่อมหลวงประยูร เสนีวงศ์)

๓ นายร้อยโท กิม ธนะพุฑฒิ

๔ นายร้อยโท ขุนชวะหัตถ์ (เชาวน์ จูฑะศรี)

----------------------------

กรมทหารบก ม้ากรุงเทพฯ รักษาพระองค์

ผู้บังคับการ นายพันโท พระโจมพินาศ (ทองคำ ไทไชโย) ขี่ม้า

นายแตรวง รองอำมาตย์โท ขุนประสารดุริยางค์ (บุญรอด มีเฟื่องศาสตร์) ขี่ม้า

ทนายธง เชีญธงประจำกอง ขี่ม้า

แตรเดี่ยวขี่ม้า ๔ นาย

กองร้อยที่ ๑

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนอธึกประจันบาน (เทพ กุลแพทย์) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายร้อยตรี สุข ชัยโกมล

๒ นายร้อยตรี เพ่ง บุญสม

๓ นายร้อยตรี น้อม เกตุนุติ์

๔ นายร้อยโท จำรัส รมยบุรุษ

พลทหารม้า ถือทวนจามะรี ขี่ม้า ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๒

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก สนิท สิทธิกุญชร ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายร้อยตรี ศรี เสวิกุล

๒ นายร้อยตรี ทับทิม ถนัดบัญชี

๓ นายร้อยตรี ประเสรีฐ บุนนาค

๔ นายร้อยโท หม่อมราชวงศ์ จรูญรัตน สุบรรณ

พลทหารม้า ถือทวนจามะรี ขี่ม้า ๔ หมวด

----------------------------

กรมทหารบก ปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์

ผู้บังคับการ นายพลโท พระยอดอาวุธ (ทองอยู่ ตุทานนท์) ขี่ม้า

นายทหารคนสนิธของผู้บังคับการ นายร้อยตรี วิมล เก่งเรียน ขี่ม้า

กองร้อยที่ ๑

ผู้บังคับกอง นายร้อยโท รวย สุนทรวรรณ ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๒ นาย ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายร้อยตรี บุญเรือน วีรหงส์

๒ นายร้อยตรี ปลด ภาณุศวะ

ปืนลากล้อและรถกระสุน ๒ หมวด

กองร้อยที่ ๒

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนเรีงรณ (ตี่ โอสถหงส์) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๒ นาย ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายร้อยตรี กลอน สิทธิเวช

๒ นายร้อยตรี เส็ง ลางคุละเสน

ปืนลากล้อ และรถกระสุน ๒ หมวด

----------------------------

กรมทหารบก ช่างที่ ๑ รักษาพระองค์

ผู้บังคับการ นายพันโท พระศักดาพลรักษ์ (น้อม ศรีรัตน) ขี่ม้า

กองร้อยที่ ๑

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก เอื้อม อินทรโยธิน ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี ฟื้น อัตถะโยธิน

๒ นายร้อยตรี อี๊ด สุขารมย์

๓ นายร้อยตรี เลื่อน ปรีชาแจ่ม

๔ นายร้อยตรี ไปล่ ประดิษฐานนท์

พลทหารช่าง ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๒

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนกาจกลางสมร (ทุเรียน อินทราภัย) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี ไปล่ จันทรประดิษฐ์

๒ นายร้อยตรี ทองคำ ศีลวันต์

๓ นายร้อยโท ชุ่ม วงศ์สมบูรณ์

๔ นายร้อยโท ริ้ว ศัศบุตร

พลทหารช่าง ๔ หมวด

นายทหารคนสนิธของผู้บังคับการ นายร้อยตรี รัตน์ ชัยรัตน์ ขี่ม้ากำกับ

----------------------------

กรมทหารบก ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

ผู้บังคับการ นายพันเอก พระยาดัสกรปลาศ (ถม ฤกษบุตร) ขี่ม้า

นายทหารคนสนิธของผู้บังคับการ นายร้อยโท จาม รัตนสถิต ขี่ม้า

แตรวง หายร้อยตรี อั๋น ประเทศวาทิน

ทนายเชีญ ธงประจำกอง

แตรเดี่ยว ๔ นาย

กองพันที่ ๑

ผู้บังคับการ นายพันตรีหลวงฤทธิเรืองรณ (แส ศราคนี) ขี่ม้า

กองร้อยที่ ๑

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก คง คุปตเสถียร ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี เสนอ วงศาโรจ

๒ นายร้อยโท เอื้อน สนิกวาที

๓ นายร้อยตรี ประยูร รัตนกิจ

๔ นายร้อยโท โต๊ะ สังขะโพธิ์

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๒

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนบำราบปฎิปักษ์ (เข่ง บุณยปรรณานนท์) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นายคือ

๑ นายร้อยโท เฟื่อง วิเศษะอามิน

๒ นายร้อยโท เจรีญ ภูมิประภาส

๓ นายร้อยตรี ชุมพร สราวิช

๔ นายร้อยโท กอน แสงส่องไส

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๓

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนประหัดปรปักษ์ (หว่าง รมยรัตน) ขี่ม้า

๑ นายร้อยโท สง่า จารุบุตร

๒ นายดาพ รื่น เย็นฤดี

๓ นายร้อยโท บุญไท

๔ นายร้อยตรี สงบ บุญเกศานนท์

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๔

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนพลฤทธิ์ประจักษ์ (เชียง เหมะรัชตะ) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี สิทธิ์ รักบ้านเกิด

๒ นายร้อยตรี เอีบ โศภนดิศ

๓ นายร้อยตรี อรุณ ปัถคามิน

๔ นายดาพ ชอบ โกมลมิตร

พลทหาร ๔ หมวด

นายทหารคนสนิธ นายร้อยตรี เฟื่อง สวัสดิชาญูชัย ขี่ม้า

----------------------------

กองพันที่ ๒

ผู้บังคับการ นายพันตรี หลวงสุรณรงค์ (บุญรอด ประภาทัต) ขี่ม้า

กองร้อยที่ ๕

ผู้บังคับกอง นายร้อยโท ทับ โยธิพุกกะ ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยโท พูน ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา

๒ นายร้อยโท อ่ำ โกมลมิตร

๓ นายดาพ ชื่น ชัยพฤกษ์

๔ นายร้อยโท ประยูร โรหิตเสถียร

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๖

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนพลไกรเกรียงฤทธิ (สอน วรรธนะวาสิน) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายดาพ พูน พลกุน

๒ นายร้อยโท ปลั่ง เหมเสถียร

๓ นายร้อยโท เฟื่อง สุวรรณมณี

๔ นายร้อยตรี นัด ชังคมานนท์

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๗

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุนพลสิทธิ์เกรียงไกร (ธูป ศกุนะศิลปิน) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ จ่านายสิบ หมื่นสงคราม (พรม แสงเมือง)

๒ นายร้อยโท แถม สุทธิคำ

๓ นายร้อยโท ชิต ชัยสมิต

๔ นายร้อยตรี จำนง ศิวะแพทย์

พลทหาร ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๘

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก ขุยราญรณการ (พุฒ วินิจฉัยกุล) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายดาพ วงศ์ จันทร์นวล

๒ นายร้อยตรี หม่อมเจ้า ทองทูลถวาย ทองใหญ่

๓ นายร้อยตรี เจิม อมรปาล

๔ นายร้อยโท เชื้อ บูรณมนัส

พลทหาร ๔ หมวด

นายทหารคนสนิธของผู้บังคับการ นายร้อยตรี ดุษฎี สุคันธมาศ ขี่ม้ากำกับ

----------------------------

กรมบัญชาการกองทัพบก

ผู้บัญชาการ กองทัพ นายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร ขี่ม้า

ผู้บัญชาการทัพ นายพันเอก พระยาประสิทธิสงคราม (ใหญ่ เกตทัต) ขี่ม้า

ผู้ช่วยบัญชาการ ๔ ท่าน ล้วนขี่ม้า คือ

๑ นายพันตรี หลวงชาญสรกล (บรรยงก์ ตุลวัฒนะ)

๒ นายพันตรี หลวงทิพอักษร (ห้อย ณบางช้าง)

๓ นายร้อยเอก ขุนชาญกลราวี (ชาญ รัตกุญชร)

๔ นายร้อยเอก ขุนวิจักขน์กลยุธ (เศียร สู่ศิลป์)

----------------------------

ขบวนพระราชอิสสริยศ ที่ผิดกับพยุหยาตราขะบวนพระราชดำเนีรสู่พระศรีรัตนศาสดาราม ดังต่อไปนี้

๑ ทรงพระที่นั่งพุดตานทอง เป็นพระยานะมาษ แทนพระที่นั่งราเชนทรยาน

๒ จมื่นจงรักษาองค์ ซ้าย (เอีบ ชมะเสวี) ผลัดเทีดพระทวยรองพระสุพรรณศรีถวาย กับ จมื่นจงภักดีองค์ขวา

๓ จมื่นสวัสดิวังราช (หม่อมหลวงประจวบ กล้วยไม้) คุมพระที่นั่งพุดตานราชยาน ภัยพระราชปริมาณ

๔ ว่าที่รองเสวกตรี ขุนราชมาลาการ (บุญ ภู่วงศ์งาม) แทนเสวกตรี พระราชเสวก (สมบุญ จารุตามระ) ป่วย

๕ กรมวังและมหาดเล็ก อินทร์พรหม เทีดทวนจามะรี แทนพุ่มดอกไม้เงินทอง เพราะดำเนีรขะบวนนอกพระราชฐาน

----------------------------

นายทหารบกทหารเรือผลัดกันเชิญธงพระกะบี่ธุช และพระครุฑพ่าห์ ๙ คู่ คือ

๑ นายนาวาเอก พระยาฤทธิรุทคำรน (เทียบ นายเรือ) นายนาวาเอก พระยาปรีชาชาญยุธ (วัน จารุภา)

๒ นายนาวาเอก พระยากำแหงณรงค์ฤทธิ์ (ห้อง หังสนาวิน) นายนาวาเอก พระยานาวาพลพยุหรักษ์ (ลอย ชลายนนาวิน)

๓ นายพันโท พระยาพิชัยภูเบนทร์ (ผ่าน อินทรทัต) นายพันโท พระยาศรีสุรสงคราม (เปลื้อง ดิสกะโยธิน)

๔ นายพันโท พระรามฤทธี (โต๊ะ ดิษยศริน) นายพันโท พระอาสาสงคราม (ต๋อย หัสดิเสวี)

๕ นายพันโท พระไกรภพรณฤทธิ์ (ชิต จุลเสวก) นายพันเอก พระศรีณรงควิชัย (พัว จุลเสวก)

๖ นายนาวาโท พระแม่นสรจักร (แม้น ปรีดิขนิษฐ์) นายพันตรี พระอาจหาญณรงค์ (หงิน สุคนธวัต)

๗ นายพันตรี หลวงสกลไกรนุชิต (วาส ทรรพนันท์) นายนาวาโท หลวงฤทธิศักดิชลเขตร (คำ ปุณฑริกาภา)

๘ นายพันตรี หลวงพิชิตชโลทร (หล่ำ กนิษฐภูติ) นายพันตรี หลวงฤทธิจักรกำจร (สุดใจ ปัตตโชติ์)

๙ นายร้อยเอก ขุนบริบาลยุธสมบัติ (เที่ยง ยรรยง)

นายพันตรี หลวงศรีราชสงคราม (ศรี ศุขวาที)

คู่เคียง ๗ คู่ คือ

๑ มหาเสวกโท พระยาโบราณราชธานินทร์ อุปราช อยุธยา มหาเสวกโท พระยาราชนกูลวิบูลยภักดี อุปราชอิศาน

๒ มหาเสวกโท พระยาเดชานุชิต เทศาภิบาลมหาราษฎร์ พระยาสุรินทราชา เทศาภิบาลภุเก็ต

๓ มหาอำมาตย์โท พระยาเพชรดา สมุหพระนครบาล มหาเสวกโท พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร เทศาภิบาลพิษณุโลก

๔ มหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช เทศาภิบาลอุบล มหาเสวกโท พระยารณชัยชาญยุธ เทศาภิบาลร้อยเอ็จ

๕ จางวางโท พระยามหินทรเดชานุวัตน์ เทศาภิบาลนครสวรรค์ มหาเสวกโท พระยาคงคาธราธิบดี เทศาภิบาลสุราษฎร์

๒ จางวางโท พระยาคทาธรบดี เทศาภิบาลราชบุรี มหาเสวกตรี พระยาเพชรปาณี เทศาภิบาลนครราชสีมา

๗ จางวางตรี พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม เทศาภิบาลจันทรบุรี

มหาอำมาตย์ตรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) แทนจางวางตรี พระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม เทศาภิบาลนครชัยศรี ป่วยทุพพละภาพมาฉลองพระเดชพระคุณไม่ไหว

----------------------------

ราชองครักษ์ แวงสองปรัศว์พระราชยานเป็นสองสาย ๑๐ คู่ คือ

๑ นายพลตรี หม่อมเจ้า อมรทัต กฤดากร แทนสมุหราชองครักษ์ นายพลเอก พระยาเทพอรชุน

๒ นายพลโท หม่อมเจ้า บวรเดช กฤดากร นายพลโท พระองค์เจ้า คำรบ

๓ นายพลโท หม่อมเจ้า อลงกฏ ศุขสวัสดิ นายพลตรี พระยาเทพหัสดิน

๔ นายพลตรี พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ นายพลตรี พระองค์เจ้า ทศศิริวงศ์

๕ นายพลโท พระยาพระกฤษณรักษ์ นายพลตรี พระยารามกำแหง

๖. นายพลตรี พระยารามณรงค์ นายพลตรี พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์

๗. นายพลตรี พระยาอมรวิสัยสรเดช นายพลตรี พระยาอินทรวิชิต (รัต อาวุธ)

๘. นายพลตรี พระยาสุรเสนา (หม่อมหลวงซิต กำภู) นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)

๙. นายพลเรือตรี พระยาราชวังสัน นายพลตรี พระยา เฉลีมอากาศ

๑๐. นายพลตรี พระยาวิเศษสงคราม (ช้อย จันทรสนธิ) นายพลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ

----------------------------

นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ของพระจุลจอมเกล้า กำกับพลทหารแซง ๔ สาย รวม ๕๐ ตับ

นายพันเอก พระยาราชวัลลภานุศิษฎ์ (ฟู วรโภค)

นายพันตรี จมื่นพัลลภพลาธิการ (สิริ จันทนสิริ)

นายพันตรี หลวงสุรยุธโยธาหาญ (สุวรรณ ปัทมานนท์)

นายพันตรี หลวงสรสิทธยานุการ (แฉล้ม ฤทธาคนี)

นายร้อยเอก หลวงสรจักรานุกิจ (จาง วิเศษกุล)

นายร้อยเอก หลวงศิลปสารสราวุธ (เพิ่ม มหานนท์)

นายร้อยโท เป้า เสมรสุต

นายร้อยโท เพี้ยน สุนทรารชุน

นายร้อยโท เวก สุวรรณกร

นายร้อยโท เผื่อน สมรรคบุตร์

นายร้อยโท กฤษณ์ สุวรรณทัต

นายร้อยโท แจ่ม พรหมวัน

นายร้อยโท บัว สุเดชะ

นายร้อยตรี หม่อมเจ้า ประเสรีฐศรี ชยางกูร

นายร้อยตรี หม่อมเจ้าจันทรศิริ จันทรทัต

นายร้อยตรี หม่อมเจ้า ดิศพงศ์ ดิศกุล

นายร้อยตรี เยื้อน กุลสมบัติ

นายร้อยตรี ฉัตร บุนนาค

นายร้อยตรี เฉลียว โชติกเสถียร

นายร้อยตรี สมบูรณ สีริเสวิน

นายร้อยตรี จงกล ไกรฤกษ์

นายร้อยตรี สวัสดิ ณสงขลา

นายร้อยตรี คลี่ สุนทรารชุน

----------------------------

กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ของพระจุลจอมเกล้า

ผู้บัญชาการกรม นายพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ สมุหราชองครักษ์ ขี่ม้า

นายทหารคนสนิธ นายร้อยตรี สวัสดิ ณ สงขลา ขี่ม้า

นายแตรวง นายร้อยโท สุทธิ ศรีชญา ขี่ม้า

ทนายเชีญธงประจำกอง

แตรเดี่ยว ๔

กองพันที่ ๒

ผู้บังคับกองพัน นายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ (กมล โชติกเสถียรี) ขี่ม้า

กองร้อยที่ ๕

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก หลวงศัลยยุทธวิธีกรร (ถม สมิตะโยธิน) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี ทองหล่อ ศิริวัฒนกุล

๒ นายร้อยโท น้อม ทิพย์อุทัย

๓ นายร้อยโท หยด ผดุงถิ่น

๔ นายร้อยตรี หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์

พลทหารมหาดเล็ก ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๖

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก หลวงสรการฤทธิรณ (เทียบ สมะพันธุ์) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยโท ตะ รักตประจิตร์

๒ นายร้อยตรี ฉัตร์ สุธากาส

๓ นายร้อยโท ชุด กัลยาณมิตร์

๔ นายร้อยตรี ทองคำ นรเดชานนท์

พลทหารมหาดเล็ก ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๗

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก หลวงภูเบนทรสิงหนาท (อั้น ดิษยบุตร) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยโท สินธุ ศกุนะสิงห์

๒ นายร้อยตรี ปลีก สุวรรณกำเนิด

๓ นายร้อยโท หม่อมเจ้ารัตโนภาศ กาญจโนภาศ

๔ นายร้อยโท หม่อมหลวง สฤษดิ ฉัตรกุล

พลทหารมหาดเล็ก ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๘

ผู้บังคับกอง นายร้อยเอก หลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์ นาคะวัจนะ) ขี่ม้า

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายร้อยตรี เลื่อน ลีละชาติ์

๒ นายร้อยตรี หม่อมหลวง สุภาพ ศิริวงศ์

๓ นายร้อยตรี เจือ สฤษฎิเนติ

๔ นายร้อยโท ทองสุก สุนทรพยาฆร์

พลทหารมหาดเล็ก ๔ หมวด

นายทหารคนสนิธของผู้บัญชาการ นายร้อยโท เขียว จารุปาณฑุ ขี่ม้ากำกับท้ายขะบวน

----------------------------

ขะบวนทหารราชนาวี กองหลัง

(เลียบพระนครสถลมาร์ค)

หน้า ๒๔๕

กองพัน

ผู้บังคับการ นายนาวาโท พระชลัมพิสัยเสนี (แฉล้ม สถีรศิลปิน) ขี่ม้า

นายแตรวง นายเรือตรี แช่ม พิณสุวรรณ

แตรวง

นายธง เชีญธงประจำกอง

แตรเดี่ยว ๔

กองร้อยที่ ๑

ผู้บังคับกอง นายเรือเอก ศุภี จันทรมาศ

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายเรือตรี ไฮ้ ชลศึก

๒ นายเรือตรี เอื้อน เวศะ

๓ นายเรือโท ฉุน บุญญวงศ์

๔ นายเรือโท วิเชียร รัตนกุล

พลทหารเรือ ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๒

ผู้บังคับกอง นายเรือเอก สวัสดิ นิลนิธิ์

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายเรือโท สมบูรณ์ พยูหะ

๒ นายเรือโท สังวรณ์ สุวรรณชีพ

๓ นายเรือตรี รณ ฉลอมสินธุ์

๔ นายเรือตรี หนู แจ่มผล

พลทหารเรือ ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๓

ผู้บังคับกอง นายเรือเอก ประยูร ศาสตรรูจิ

ผู้บังคับหมวด ๔ หมวด คือ

๑ นายเรือโท ชัชวาลย์ อมาตยกุล

๒ นายเรือโท พร้อม วีรพันธุ์

๓ นายเรือโท จำรัส ลัดพลี

๔ นายเรือโท ล้อม ภุชงคสมุทร์

พลทหารเรือ ๔ หมวด

กองร้อยที่ ๔

ผู้บังคับกอง นายเรือเอก คำ ทังสุบุตร์

ผู้บังคับหมวด ๔ นาย คือ

๑ นายเรือโท ล้อม ศรีพยัตต์

๓ นายเรือโท สวัสดิ์ อุณหนันท์

๓ นายเรือตรี สุนทร ช่วยวงศ์

๔ นายเรือตรี ชลิต กลกำจร

พลทหารเรือ ๔ หมวด

นายทหารคนสนิธของผู้บังคับกอง นายเรือโท กลั่น บุญญะพรหมะปัทมะ ขี่ม้ากำกับท้ายขะบวน

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ