ริ้วเสด็จพระราชดำเนีรสู่พระศรีรัตนศาสดาราม โดยขะบวนพยุหยาตราใหญ่

หน้า ๑๔๗

ประตูหน้า มหาเสวกโท พระยาพิทักษ์ภูบาล (สวัสดิ์ วิเศษสิริ) ขวา มหาเสวกตรี พระยาเวียงในนฤบาล (ชุบ โอสถานนท์) ซ้าย

ท้ายช้างถือธงสามชายหักทองขวางคู่ ๑ ฝ่ายขวา และซ้าย

นำริ้ว ๑ เสวกเอก พระยาบำรุงราชฐาน (ฮวด หุตะเสวี) ขวา ๒ เสวกโท พระยาภูบาลบรรเทีง (สง สงสะเสวี) ซ้าย

มหรธึก สำรับ เดีร ๔ สาย คนถือ ๑๖ คนตี ๔ ผู้กำกับมหรธึก ๔ ท่าน คือ

๑ รองเสวกโท หลวงคชศักดิ์ (เฉลีม คชาชีวะ)

๒ รองเสวกโท หลงงศรีวังราช (ชื่น สุนทรเดช)

๓ รองเสวกโท หลวงอักษรสรรพกิจ (แช่ม สุนทรเดช)

๔ รองเสวกโท หลวงสิทธิบรรณาการ (สำเนียง สิทธิสุข)

ตำรวจหลวงคู่กับมหาดเล็ก เดีรเคียงคู่กันเป็น ๔ สาย ๔๖ ตับ ตำรวจเลว ๓๓ ตับ ขุนนาง ๑๓ ตับ

๑ นายตำรวจตรี จ่าใจสุรแกว่น (ปลื้ม ปัทมะเสวี) ขวา นายตำรวจตรี นายวิจารณ์จำนงค์ (พริ้ง พนอสิน) ซ้าย

๒ นายตำรวจโท จ่าการประกอบกิจ (เงิน ศิริลักษณ์) ขวา นายตำรวจตรี ขุนศิลปศาสตราวุธ (นุต สุทธานันทน์) ซ้าย

๓ นายตำรวจโท จ่าเขมงสัตรยาวุธ (เหลียง ปัณยาประทีป) ขวา นายตำรวจโท จ่าเร่งงานรัดรุด (จั่น แก้วเกีดเพ็ชร) ซ้าย

๔ นายตำรวจโท จ่าหาญยุทธกิจ (เศกสม อมาตยกุล) ขวา นายตำรวจโท จ่าผลาญอริพิษ (เจียม ภัทรพักตร์) ซ้าย

๕ นายตำรวจเอก จ่าเขม้นสรยุธยิ่ง (เจีม รัตนนิยม) ขวา นายตำรวจโท จ่าแรงรับราชการ (เตีม อัศวเสนา) ซ้าย

๖ นายตำรวจเอก จมื่นสมุหพิมาน (นรหัช โชติกเสถิยร ) ขวา นายตำรวจโท จมื่นรักษพิมาน (ถนอม หุณฑสุต) ซ้าย

๗ นายตำรวจเอก จมื่นทิพเสนา (เพ่ง วิภาตวัต) ขวา นายตำรวจเอก จมื่นชัยภูษา (แย้ม รัตนทัศนีย์) ซ้าย

๘ นายตำรวจเอก พระราชโยธาเทพ (เนิน บุณยรัตพันธุ์) ขวา นายตำรวจเอก จมื่นราชามาตย์ (โป๊ะ สุวรรณจินดา) ซ้าย

๙ ขุนตำรวจโท พระอินทรรักษา (สิน จันทนากร) ขวา ขุนตำรวจตรี พระอภัยสุรินทร์ (เวก พลภัฏ) ซ้าย

๑๐ ขุนตำรวจโท พระพรหมบริรักษ์ (สี ณ มหาชัย) ขวา ขุนตำรวจโท พระสุริยภักดี บุญช่วย วัฑฒนภัฏ) ซ้าย

๑๑ ขุนตำรวจโท พระราชวรินทร์ (โชติ บุนนาค) ขวา ขุนตำรวจโท พระอินทรเดช (เนีน บุณยรัตพันธุ์) ซ้าย

๑๒ ขุนตำรวจเอก พระอินทรเทพ (คุ้น พหลโยธิน) ขวา ขุนตำรวจเอก พระพิเรนทรเทพ (เนียน เกตุทัต) ซ้าย

๑๓ พระตำรวจตรี พระยามหาเทพกษัตริย์ (เจ๊ก รัตนทัศนีย์ ) ขวา พระตำรวจตรี พระยามนตรีศรีองครักษ์ (นนท์ บุณยรัตพันธุ์)

มหาดเล็กเลว ๒๘ ขุนนาง ๑๘ ตับ

๑ มหาดเล็กสำรอง ขุนหิรัณยปราสาท (ตาบ พรพยัคฆ์) ขวา มหาดเล็กสำรอง ขุนประดับปราสาท (ชื่น จันทบุตร) ซ้าย

๒ มหาดเล็กสำรอง ขุนราชมาลาการ (บุญ ภูวงศ์งาม) ขวา มหาดเล็กสำรอง ขุนจัดพิมาน (ถม โตจรูญ) ซ้าย

๓ มหาดเล็กวิเศษ ขุนสุนทรมาลาการ (เนียม เปาริบุตร ) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนผดุงสีตละอาสน์ (บัว สุสมิต) ซ้าย

๔ มหาดเล็กวิเศษ ขุนประภาสกิจโกศล (เอี่ยม อิหธิมดี) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนพิสิฐภัณฑวิจารณ์ (ไสว ศาตชาติ) ซ้าย

๕ มหาดเล็กวิเศษ ขุนสุธาธุรกิจ (จุ้ยบก แซ่ซิ้ม) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนประดิษฐ์ปราสาท (จิ๋ว กนิษฐกะ) ซ้าย

๖ มหาดเล็กวิเศษ ขุนทิพพิมาน (ไข่ เสือทรงงาม) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนสมาคมพิทักษ์ (แก้ว รักตพัสตร์) ซ้าย

๗ มหาดเล็กวิเศษ ขุนบริคุตราชฐาน (พร้อม ชินรัตน) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนสุทธิพิมาน (ศุข ประดิษฐะมาน) ซ้าย

๘ รองหุ้มแพร หลวงรุ่งโรจน์ประทีปฉาน (สมบุญ ฤทธิจรุง) ขวา มหาดเล็กวิเศษ ขุนวราคารวิสุทธิ (ทองคำ มานิตยกุล) ซ้าย

๙ รองหุ้มแพร ขุนเลขาสุรกิจ (เจรีญ กาญจนโบษย์) ขวา รองหุ้มแพร หม่อมเจ้าธำรงวรวัฒน์ นวรัตน์ ซ้าย

๑๐ รองหุ้มแพร หลวงสฤษดิสุขการ (รอด สงขลา) ขวา รองหุ้มแพร หลวงวิสุทธิภัณฑารักษ์ (บัว บุณยชลายน) ซ้าย

๑๑ รองหุ้มแพร หลวงเจนจิตภัณฑการ (มณฑา มัณฑจิตร์) ขวา รองหุ้มแพร หลวงพฤกษการประสิทธิ์ (เทียม ตุลยสุวรรณ) ซ้าย

๑๒ หุ้มแพร หลวงนิวาศวาศพ (นก ศกุนตะมาลิก) ขวา หุ้มแพร หลวงวรวาสประไพ (เจีม กาญจนโบษย์) ซ้าย

๑๓ หุ้มแพร หลวงพูนเลขเสรีม (สนิท สัมฤทธิสุด) ขวา หุ้มแพร หลวงวิจารณ์สุรพิตร (สิทธิ์ ผลานุสนธิ์) ซ้าย

๑๔ หุ้มแพร พระรุกขชาติบริรักษ์ (ทอง สุวรรณมาลิก) ขวา หุ้มแพร หลวงชำนาญภิรมย์ (ชื้น นีละสวี) ซ้าย

๑๕ หุ้มแพร พระอนันตรักษา (หวาด คชาชีวิน) ขวา หุ้มแพร พระอภิบาลอุดรอาศน์ (เขียน เลขะเสน) ซ้าย

๑๖ หัวหมื่น พระอุทยานบริรักษ์ (อุ่น อุณหวิริยะ) ขวา หุ้มแพร พระพิบูลย์พิริยภาพ (ถม ประถมภัฏ) ซ้าย

๑๗ หัวหมื่น พระดุสิตวันวิจารณ์ (เขียน จิตรภัฏ) ขวา หัวหมื่น พระบริหารจิตรลดา (นุช นุตะมาน) ซ้าย

๑๘ หัวหมื่น พระยาถกลทิพอาศน์ (เขียน กาญจนายน) ขวา หัวหมื่น พระพิทักษ์สราญรมย์ สิทธิ์ สิทธิมาลิก) ซ้าย

กลองชนะเงิน ๔๐ ทอง ๔๐ รวม ๘๐ เดีรริ้วสายใน จ่าปี่จ่ากลอง (เปิ่งมาง) ๒

ผู้กำกับกลอง เสวกตรี พระรามเภรี (มณี วิวัฒนานนท์) กับนายทหารรักษาวังอีก ๒ นาย

แตรศังข้ ต่อกลอง เดีรเป็นแถว ๔ สาย แตรงอน ๒๐ แตรฝรั่ง ๓๒ ศังข์ ๔

สารวัดแตรกำกับ รองเสวกตรี ขุนเสน่หราชา (ฉัตร ฉัตรเสน)

พระอภิรุมหน้า เครื่องสูง ๕ ชั้น ๓ คู่ ๗ ชั้น ๑ คู่ บังแซก ๒ คู่ เดีรหว่างกลาง มหาดเล็กเชีญพระแสงหว่างเครื่อง ๖ องค์

ผู้คุมเครื่อง ๒ เสวกโท พระพินิจนนทิสาส์น (เปี่ยม ปุรณเสวี) เสวกตรี พระสมบัตยาธิบาล (พวง หุตะเสวี)

พระกันภิรมย์ ๓ องค์ เดีรขวาง คือ พระเสนาธิปัติ พระฉัตรชัย และพระเกาวพ่าห์

ผู้บอกสัญญาณ ๒ คือมหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี รัวกรับพวงงา

พระตำรวจโท พระยาราชมานู (ถั่ว อัศวเสนา) ให้อาณัติ

พราหมณ์พิธีเป่าศังข์ ๑ คู่

เชีญธงนำ ๒ คือ นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) เชีญพระกะบี่ธุช นายพันโท พระยาสรชาติโยธี (โชติ สิวิวิสูตร์) เชีญพระครุฑพ่าห์

พระที่นั่งต้น ราเชนทรยาน

เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายอยู่งานพระกลดเครื่องสูง และพัดโบก เจ้าพนักงานอภิรุมถวายอยู่งานพระบังสูรย์ เสวกเอก จมื่นจงภักดีองค์

ขวา (เดชน์ ธนสุนทร) เทีดพระทวยทองคำรองพระสุพรรณศรี ผู้กำกับพระราชยาน เสวกโท พระราชปริมาณ (ปาน รัตนปาล) คู่เคียง ๗ คู่ คือ

๑ จางวางเอก พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ขวา จางวางเอก พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ ซ้าย

๒ มหาเสวกเอก พระยาบริบูรณ์ราชสมบัติ ขวา มหาเสวกโท พระยาพจนปรีชา ซ้าย

๓ มหาอำมาตย์โท พระยาศรีธรรมาธิราช ขวา จางวางโท พระยาไพศาลศิลปสาตร ซ้าย

๔ มหาอำมาตย์โท พระยาสวัสดิวรวถี ขวา มหาอำมาตย์ โท พระยาอิศรพันธุ์โสภณ ซ้าย

๕ จางวางโท พระยามหานามราช ขวา มหาอำมาตย์โท พระยาไมตรีวิรัชกฤตย์ ซ้าย

๖ นายพลเรีอตรี พระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค) ขวา นายพลตรี พระยาพระกฤษณรักษ์ ซ้าย

๗ มหาอำมาตย์ตรี พระยาสรรพกิจเกษตรการ ขวา มหาอำมาตย์ตรี พระยาราชสมบัติ (เอีบ บุรานนท์) ซ้าย

ราชองครักษ์แวง ๑๐ คู่ คือ

๑ นายพลตรี หม่อมเจ้า อมรทัต กฤดากร ขวา นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต ซ้าย

๒ นายพลโท หม่อมเจ้า บวรเดช กฤดากร ขวา นายพลเอก พระยาเทพอรชุน ซ้าย

๓ นายพลโท หม่อมเจ้า อลงกฏ ศุขสวัสดิ ขวา นายพลตรีพระยาเทพหัสดิน ซ้าย

๔ นายพลตรี พระยาอนิรุธเทวา ขวา นายพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ ซ้าย

๕ นายพลตรี พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ (สาย ธรรมานนท์) ขวา นายพลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา ซ้าย

๖ นายพลตรี พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ ขวา นายพลตรี พระยาภักดีภูธร ซ้าย

๗ นายพลตรี พระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โลหิตพินทุ) ขวา นายพลตรี พระยารามณรงค์ (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล) ซ้าย

๘ นายพลตรี พระยาพิชัยรณรงค์สงคราม (ทองดี จารุทัต) ขวา นายพลเรือตรี พระยาราชวังสัน (สี กมลนาวิน) ซ้าย

๙ นายพลตรี พระยาประเสรีฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) ขวา นายพันเอก เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ซ้าย

๑๐ นายพันเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ (หลง สินศุข) ขวา นายพันเอก พระยาจัตุรงค์สงคราม (สงกรานต์ จาตุรงคกุล) ซ้าย

มหาดเล็กและกรมวัง สมมตเป็นอินทร์พรหม เทีดพุ่มดอกไม้เงินทอง เดีรสองภาคพระที่นั่งราเชนทรยาน

เจ้ากรมสยมกำกับอินทร์พรหม ๒ ท่าน คือ

๑ รองเสวกเอก พระอินทราทิตย์ (ตุ๋น ภาณุทัต) ขวา

๒ รองเสวกเอก พระจันทราทิตย์ (ย้อย สุคันธตุลย์) ซ้าย

พระอภิรุมหลัง พระเครื่องสูง ๗ ชั้น ๕ ชั้น ๒ คู่ บังแทรก ๑ คู่ ชุมสาย ๒ คู่

มหาดเล็กเชีญพระแสงหว่างเครื่อง ๔ องค์

คุมพระเครื่องหลัง ๒ ท่าน คือ

๑ รองเสวกเอก นายประภาษมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์ เจือ มาลากุล) ขวา

๒ รองเสวกเอก นายเสถียรรักษา (หม่อมราชวงศ์ เฉลีม ทินกร) ซ้าย

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภของพระจุลจอมเกล้า แซง ๔ สายสองภาค ๒๐๐ นาย

มหาดเล็กเชีญพระแสงตินตอง ๔ องค์ พระแสงตาม ๘ องค์

เชีญพระเครื่อง ๒๐ ท่าน คือ

๑ มหาเสวกตรี พระยามานพนริศร เชีญพระขรรค์ชัยศรี ขวา

๒ มหาเสวกตรี พระยาบริหารราชมานพ เชีญพานรองพระมหามาลา ซ้าย

๓ หุ้มแพร เลื่อน วิจารณบุตร เชีญทาณฑ์พระกร ขวา

๔ รองหุ้มแพร สมบุญ ผลพันธิน เชีญพระแสร้หางช้างเผือก ซ้าย

๕ รองหุ้มแพร ผัน จิตรภักดี เชีญพระแสร้จามะรี ขวา

๖ รองหุ้มแพร เชาวน์ ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา เชีญพระวาลวีชนี ซ้าย

๗ รองหัวหมื่น หลวงศักดินายเวร เชีญพระแสงฝักทองเกลี้ยง ขวา

๘ รองหัวหมื่น จมื่นมหาดเล็ก เชีญทาณฑ์พระกรเทวะรูป ซ้าย

๙ รองหุ้มแพร เอีบ ยอดบุตร เชีญขันพระเต้าทักษิโณทก ขวา

๑๐ รองหุ้มแพร นพ วิเศษเนียม เชีญพระมณฑปราโชทก ซ้าย

๑๑ รองหุ้มแพร กุญ พึ่งบารมี เชีญพานพระขันหมาก ขวา

๑๒ หุ้มแพร แจ่ม เงินยอง เชีญพระสุพรรณศรีบัวแฉก ซ้าย

๑๓ รองหุ้มแพร นายรองเสนองานประภาษ เชีญพระแสงหอกเพชรรัตน์ ขวา

๑๔ รองหุ้มแพร หม่อมราชวงศ์ อนุศักดิ หัสดิน เชีญพระแสงตรี ซ้าย

๑๕ รองหุ้มแพร นายรองขัน เชีญพระแสงจักร ขวา

๑๖ รองหุ้มแพร นายรองสุจินดา (สุภร สัตยยุกต์) เชีญพระแสงดาพชเลย ซ้าย

๑๗ รองหุ้มแพร นายรองสนองราชบรรหาร (อัมพร วัชโรทัย) เชีญพระแสงสีห์นาทข้ามแม่น้ำสโตง ขวา

๑๘ มหาดเล็กสำรอง สมสวาท โชติกเสถียร เชีญพระแสงธนู ซ้าย

๑๙ มหาดเล็กสำรอง กระสินธุ์ อมาตยกุล เชีญพระแสงดาพเขล ขวา

๒๐ มหาดเล็กสำรอง หม่อมราชวงศ์ สล้าง ลดาวัลย์ เชีญพระแสงง้าว ซ้าย

แพทย์หลวงประจำขะบวน ๒ ท่าน คือ

๑ รองเสวกเอก พระรัตนแพทย์ (เวช พิชัยแพทย์) ขวา

๒ รองเสวกเอก พระชัยแพทยา (บุญ บุญญเวช) ซ้าย

ประตูหลัง ๒ ท่าน คือ

๑ เสวกโท พระยาสิทธิโชคชุมนุม (เปลื้อง กรสูต) ขวา

๒ เสวกตรี จมื่นราชนาคา (หม่อมหลวง โรจน์ ฉัตรกุล) ซ้าย

---

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ