คำถวายพระพรชัยมงคลของพวกพ่อค้าชาติสิกข์

เล่มปลาย หน้า ๒๐๐

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าผู้แทนคณะชาวสิกข์ ซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสในอภิลักขิตสมัยบรมราชาภิเษก เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์

บางคนในคณะข้าพระพุทธเจ้านี้ได้เข้ามาสู่ประเทศสยามแต่ครั้งพระบุรพมหาราชเจ้า ผู้ทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทชั่วกาลนานถึง ๓๐ ปีล่วงมาแล้ว ในระหว่างเวลานั้นข้าพระพุทธเจ้าได้รับความร่มเย็นสันติสุขโดยบริบูรณ์ พร้อมทั้งความอิสสรภาพทั้งกายและวาจา เหตุฉะนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงรู้สึกเป็นหนี้อยู่ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชวงศ์แห่งสยามอย่างลึกซึ้ง

ภายใต้การปกครองแห่งอดีตมหาราชเจ้าของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทั่วไป ทางรถไฟอันยืดยาวและดียิ่งก็ดี การทดน้ำอันสามารถทำการได้สำเร็จก็ดี โรงเรียนและวิทยาลัยก็ดี โรงพยาบาลหรือกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ดี ล้วนแต่เป็นพะยานส่วนน้อยแห่งความทรงเอาพระราชหฤทัยสอดส่อง เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชนของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระอดีตมหาราชเจ้านั้น

ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกปรีดาปราโมทย์ยิ่งนัก ที่กรณีย์กิจอันหนักแห่งราชอาณาจักรอันไพศาลนี้ ได้ตกเป็นราชภาระของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปรีชาสามารถเป็นอย่างเลีศ การเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนทางรัฐประศาสนกิจและเศรษฐกิจ ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงประสิทธิประสาทขึ้นตั้งแต่วารแรกเสด็จเถลีงถวัลยราชสมบัตินั้น จะนำมาซึ่งเหตุการณ์อันสำคัญแห่งประวัติการภายในเวลาเร็วๆ นี้

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทรงประสาทพระพรชัยแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงดำรงสิริราชสมย์ติอยู่เนาว์นานโดยผาสุก เพื่อบันดาลให้พระราชกรณียกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๖ อดีตมหาราชเจ้า ได้ทรงริเริ่มขึ้นไว้นั้น บรรลุเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้ามีความหวังใจและความปรารถนาอย่างยิ่งว่า ประเทศสยามอันอยู่ในพระบรมราชประสาสนกิจอันเป็นที่พึ่งเคารพนบนอบของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คงจะเป็นประเทศสยามที่บริบูรณ์มั่งคั่งสะพรั่งพร้อม พอแก่ความประสงค์ทุกประการแล

ขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงมีพระชนม์ยืนยาว เพื่อทรงคุ้มครองร่มเกล้า ฯ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขอให้พระบรมราชาและพระบรมราชินีทรงพระเจริญเทอญ

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ