คำถวายพระพรชัยมงคลของสมาคมพ่อค้าญิปุ่น

เล่มปลาย หน้า ๑๙๙

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ในนามแห่งชนนิกรชาวญิปุ่นในประเทศสยาม ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกในเกียรติยศ ที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีบาท ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ฟูสะตะโร อุเยกิ

นายกสมาคมญิปุ่นในประเทศสยาม

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ