กระดาษห่อสมุดชุด พระบรมราชาภิเษก

ด้านบนเป็นรูป สิริศุภมงคลนิมิต ด้านล่าง เป็นอักษร -

โคลงลิลิตสุภาพ พระบรมราชาภิเษก สัปดมราชมหาจักรีวงศ์ ทรงยินดีพระราชทานเป็นเครื่องรลึก พระมหามหุรดิมงคลสมัยเฉลีมพระชนมพรรษา คำรบสามรอบ จุลจักรนักษัตรศก พุทธศก๕ ๒๔๗๒

๏ อิศวรสง่า, พฤษภะพ่าห์ขึ้น คิวานน ทิการเอย
ปางประสิทธิ์, สามศระมนตร์ ร่ายย้อม
พระสมเญศวร์, ศักดิเดชน์ถะกล ะเกียรติปก ประชารา
เทพะเทีด, สิริภัณฑ์พร้อม พฤทธิไท้พิชัยถวัลย์ ภิยโย ฯ
๏ พระขรรค์, ฉัตรชั้นและ ฉลองบาท
อุณหิส,วิชะนีราชย์ หลักห้า
สยามสะมญ, เครื่องต้นพิลาส เฉลีมยศ กษัตรเจ้า
อภิเษก, เฉกศุลีฟ้า จากฟ้ามาสิง ฯ
๏ มิ่งมะนุษย์, มงกุฏหล้า เลอไท เจ้าเอย
ทรงศักดิ์, พางศักดิไศ วะพร้อม
ทรงฤทธิ์, เล่ห์ฤทธิไว กูณฐ์วินาศ อะธรรมฤา
ทรงสัตย์, ทัศะธรรมย้อม เยี่ยงไท้คระไลหงส์ ฯ
จักรตรี, วงศ์จักรีเจ้า. สยามะจักร, ธวัชเอย.
ธรรมะราช, ธรรมะจักร์ ฒะรักษ์, พุทธเผ้า.
มนตระศาสตร์, พระสมาชญะศัก ดิเดชน์ศิเวศวร์ วิศิษฎ์ฤา
โมระนัฏ, กัษณุทัยเค้า สุขะเซี้งเถลีงชะเลียง บาระนี ฯ
๏ ปรางค์เฉวียง, เพียงสะภาคแคว้น สุโขทัย เสถียรฤา
อยุธเยศวร์, อยุธยาไผท เทีดเชื้อ
โกสินทร์, ถิ่นถวัลยะชัย เฉลีมรัชย์ เจรีญเอย
สรวมนิมิต, สิริสิทธิเกื้อ กะเรีกสร้านศิวาเศียร ไชย์โย ฯ

----------------------------

ด้านข้าง เบื้องขวา เป็นอักษร-

๏ โอม! มงคล, ะนิมิตฟื้น ฟ่าสมุด นี้เทีญ
บรมะราช, ะอภิเษกชุด เฉีดหุ้ม
ใครได้, กริ่มใจสุด เสนีมนิพัท ธะพรท่าน
พระเดช, พระคุณคุ้ม ชีพคุ้มสินสยาม สยมแล ฯ
๏ สามงูเล็ก, เลื้อยร่อน สุราลัย
ไตรจักร, นักษัตรสมัย เมื่อนี้
เถลีงพระ, ปรมาภิไธย์ ประชาธิปก ปานฤา
สมเด็จ, ปกเกล้าชี้ ราชะฟ้าวะสามะเสง ฯ

----------------------------

ด้านข้าง เบื้องซ้าย เป็นอักษร-

๏ จอมประยูร, ทูลกระหม่อมฟ้า ประชาธิปก
ศักดิเดชน์, สุระเดชดิลก เลีสเจ้า
เถลีงฉัตร, สัปดะรัชย์พะสก เสนีญพระ คุณเอย
ปานชะนก, พระปกเกล้า กระเดื่องด้วยหวังดี ฯ
กะวีวิจิตร, กลอนลิลิตเคล้า คระโลงจเรียง ร่ายฤๅ
อ่านจบ, จบหัตถ์เฉียง เกศน้อม
ถวิลคุณ, ครุ่นเปล่งเสียง อาศิรวาท ถวายท่าน
จิโรษะรัชย์, เสวยสวัสดิพร้อม พระน้องราชินี สนองเทีญ ฯ

----------------------------

ศุภมัสดุ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ