คำถวายพระพรชัยมงคลของพวกพ่อค้าไท

เล่มปลาย หน้า ๒๐๑

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพ่อค้าไท ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ด้วยข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีเป็นล้นเกล้า ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลีงถวัลยราชสมบัติ บรมราชาภิเษกแล้วโดยสวัสดิภาพ และเป็นมาด้วยทรงรับรัชทาบาท ต้องตามพระราชประเพณีนิยมประกอบตามกฎมนเทียรบาลที่ได้ตราขึ้นเป็นพระองค์ยฐมยิ่งด้วยพระบรมราชกฤดาภินิหาร ทั้งปรากฎที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยจัดการภายในภายนอกอยู่เป็นอเนกประการ ให้เพิ่มพูลความเป็นมงคลเจรีญแก่ประเทศสยามสืบไป

เหล่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นข้าแผ่นดิน คงตั้งใจสวามิภักดิ์มอบกายถวายชีวิตอยู่ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ระลึกถึงพระเดชพระคุณประจำเกล้าฯ คงรู้สึกถึงความดำรงตระกูลเป็นไทอยู่ได้ เพราะพระบรมราชวงศ์จักรีสถิตย์อยู่เหนือเกล้าฯ ได้เป็นอิศรชาติมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมให้ความถาวรสืบแต่ปฐมรัชชกาลมาจนถึงปัตยุบัน เป็นเวลาถึง ๑๔๔ ปี รวม ๗ รัชชกาล ได้แผ่ความสัมพันธ์กับนานาประเทศยิ่งขึ้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรัชชกาลในครั้งนี้ เป็นมาด้วยความเป็นปกติภาพ ทั้งได้พระราชวงศ์ชั้นสูงร่วมพระราชหฤทัยช่วยทรงพระวิจารณ์จัดราชการบ้านเมืองเป็นพิเศษ เช่นความขาดแคลนที่พึงประสพอยู่แล้วเพื่อให้บรรเทาเสื่อมสูญเป็นต้น ย่อมเบ็นมงคลเจรีญแก่ประเทศสยามด้วย

การค้าขายสำหรับเหล่าข้าพระพุทธเจ้า แม้จะยังมีคณะแต่น้อย เพราะพึ่งจะได้รู้สึกกัน เพิ่มความปราถนาแสวงหาผลในทางนี้ให้ได้เป็นลำดับทวีโภคทรัพย์อีกชั้นหนึ่ง แต่มั่นด้วยพระบารมีปกเกล้า ฯ เป็นที่พึ่ง อยู่ในทางที่คงโปรดให้ได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลมา และยิ่งด้วยภายหลังนี้ ย่อมปรากฏกันถึงต่างได้คำนึงอยู่อีกมาก ซึ่งเห็นความจำเป็นที่จะต้องประกอบการค้าขายเป็นส่วนสำคัญอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ก็ย่อมอยู่ในทางเป็นมงคลเจรีญแก่ประเทศสยามนั้น

ความเป็นมงคลเจรีญแล้วทั้งนี้ และด้วยวันนี้อยู่ในวันมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสมาเฝ้า ยิ่งมีความยินดีหาที่เปรียบมิได้ เพราะรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้เป็นมงคลเจริญใจแก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าณบัดนี้อีกชั้นหนึ่ง จึงพร้อมกันตั้งจิตต์อธิษฐานถวายพระพรชัย เฉลีมพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สรวมคุณพระศรีรัตนไตรย์เทวาธิราชบริบาลบันดาลสนอง

ขอให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งสมบูรณ์โดยพระสุขุมาลชาติราชอุภัยพงศ์ทั้งสองพระองค์ เป็นที่นิยมเคารพทั่วกันเป็นอย่างยิ่งแล้ว ทรงพระเจริญด้วยจตุพิธพรมงคลเป็นอาทิสถิตย์เสถียรในพระมหาเศวตฉัตร ดำรงสยามรัฐไพศาลสมบูรณ์บำราศสรรพาดูรศรัตรูกษัย พระบรมราชประสงค์ใด จงเสร็จสมพระบรมวงศ์จักรีคงเป็นที่นิยมตรึงสยามไผทประดุจสุเมรุไกรตรึงอยู่คู่ดินฟ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพ่อค้าไท

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ