คำถวายพระพรชัยมงคลของคณะ ดาวูดี โบหรา มหะมัด

เล่มปลาย หน้า ๒๐๑

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าผู้แทนคณะ ดาวูดี โบหฺรา มหะมัด ซึ่งได้มาพึ่งบรมโพธิสมภารทำการค้าขายอยู่ภายในพระราชอาณาจักรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเสด็จขึ้นเถลีงสิริราชสมบัติแห่งรัฐสีมามณฑลประเทศสยามนี้

ชั่วกาลนานหลายปีล่วงมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับพระราชทานเอกสิทธิ์ให้เข้ามาสำนักอยู่ในพระราชอาณาจักรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อทำการพาณิชย์นานา ทั้งได้รับพระราชทานอิศรภาพในการปฏิบัติศาสนกิจอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเปนพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

ในวาระอันเป็นอภิลักขิตสมัยบัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กรายบังคมทูลถวายความคารวะและความขอบพระเดชพระคุณ สำหรับสิทธิและพระมหากรุณาทั้งปวง ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระราชทานอยู่ในกาลบัดนี้ ซึ่งเป็นไปได้ก็ด้วยอาศัยพระมหาเมตตาคุณโดยแท้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติชั่วกาลนาน โดยเกษมสุขสำราญเจริญรุ่งเรืองยิ่ง และขอให้พระชนมายุยืนยาว

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับพร ดังได้กราบบังคมทูลมานี้ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดี อันคณะข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสนี้

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ