พระนามและนามที่ออก ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพิเศษ

พระบรมกษัตราธิราชเจ้าในพระราชวงศ์มหาจักรี ๗ รัชย์กาล

๑. พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เจ้าพระยาจักรี พระยายมราช พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระราชวรินทร์ หลวงยุกระบัตราชบุรี และคุณด้วง)

๒. พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย (คุณและ สมเด็จเจ้าฟ้าฉิม กรมหลวง อิศรสุนทร)

๓. พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่น เจษฎาบดินทร์)

๔. พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎฯ พระเธียรมหาราชเจ้า) ปเรียญ

๕. พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาปียะราชเจ้า (

(สมเด็จเจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์ กรมขุน พินิตประชานาร์ถ) ปเรียญ ชั้น ดี, ซี,เอล, กิติมะศักดิ์ มหาวิทยาลัยออกซเฟิร์ต

๖. พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จเจ้าฟ้า มหาวชิราวุธ กรมหลวง เทพทวาราวดี)

๗. พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จเจ้าฟ้า ประชาธิปกศักดิเดชน์ ฯ กรมขุนและหลวง สุโขทัยธรรมราชา)

พระบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

๑. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง (พระองค์เจ้า พระนางเธอ พระนางเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้า พระอัครราชเทวี เสาวภาผ่องศรี)

๒. สมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินี พระอัครมเหสี (หม่อมเจ้า พระวรราชชายา)

๓. สมเด็จ พระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสา มาตุจฉาเจ้า (พระองค์เจ้า พระนางเธอและสมเด็จพระนางเจ้า สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี)

๔. สมเด็จ พระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลยมารศรี (พระองค์เจ้า และพระนางเธอ พระนางเจ้า พระวรราชเทวี)

๕. พระวิมาดาเธอ กรมพระ สุทธาสินีนาฏ ปียมหาราชปดิวรัดา (หม่อมเจ้า และพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้า สายสวลีภิรมย์)

๖. สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า วลัยอลงกรณ์ กรมหลวง เพชรบุรีราชสิรินทร

๗. สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า นิภาพภดล กรมขุน อู่ทองเขตขัติยนารี (พระองค์เจ้า)

พระบรมวงศ์ฝ่ายหน้า ที่สิ้นพระชนม์์เสียแล้ว

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา เทวะวงศ์วโรปการ (พระองค์เจ้า เทวัญอุไทยวงศ์)

๒. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้า ระพีพัฒนศักด์) ปเรียญ ชั้น บี, เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

๓. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจินกิติบดี (พระองค์เจ้า ประวิตรวัฒโนดม)

๔. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พระองค์เจ้า อาภากรเกียรติวงศ์)

๕. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่น พิชัยมหินทโรดม (พระองค์เจ้า เพ็ญพัฒนพงศ์)

๖. พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่น ไชยาศรีสุริโยภาส (พระองค์เจ้า สุริยงประยุรพันธ์)

หม่อมเจ้าฝ่ายหน้า

๑. หม่อมเจ้า ศิวากร วรวรรณ ปเรียญ

๒. หม่อมเจ้า ดุลภากร วรวรรณ ปเรียญ ชั้น บี, เอ, มหาวิทยาลัยเคมบริช

พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ยังทรงพระเยาว์

๑. พระเจ้าวรวงศ์เขอ พระองค์เจ้า เฉลีมพลทิฆัมพร (ในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุน ลพบุรีราเมศวร์)

๒. หม่อมเจ้า โชติศรีกฤติกา เทวะกุล

๓. หม่อมเจ้า อรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์

๔. หม่อมเจ้า กอกษัตร์ สวัสดิวัตน์

ท้าวนางฝ่ายใน

๑. ท้าววรคณานันต์ (เจ้าจอมปั้ม หม่อมราชวงศ์ มาลากุล)

ข้าราชการฝ่ายหน้า

๑. มหาเสวกเอก พระยาศุภกรบรรณสาร (นุ่ม วสุธาร)

๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาชัยวิชิต (ขำ ณ ป้อมเพชร)

๓. นายพันตำรวจเอก พระยาพัศดีกลาง (โหม่ง บุนนาค)

๔. อำมาตย์เอก พระยาบริบูรณ์โกษากร (ผ่อง โชติกะพุกกณะ)

๕. รองเสวกเอก พระสารประเสรีฐ (ตรี นาคะประทีป) ปเรียญ

๖. รองเสวกตรี นายวรกิจบรรหาร (พงศ์ รังควร)

เชีญธงนำเสด็จสู่มงคลมหาสถานวันพระบรมราชาภิเษก

๗. นายร้อยเอก จมื่นรณภพพิชิตสมร (เตียน ณ ระนอง) เชีญธงพระครุฑพ่าห์

พระนามและนามพิเศษ

๘. รองเสวกตรี นายจำรัส ทิพโยธา (ผู้จารึกพระราชลัญฉกรสำหรับรัชชะกาล)

๙. พระปัญญาวิศาละเถร (หนู ฐิตะปัญโญ) พระราชาคณะฤกษ์พระบรมราชาภิเษกองค์ทรงสถาปะนาเป็นปะฐม เจ้าอาวาสปะทุมวนาราม

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ