คำถวายพระพรชัยมงคลของสภาชาวฮิ่นดู่

เล่มปลาย หน้า ๒๐๑

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าสมาชิกแห่งฮิ่นดู่สภา ซึงมีคณะอริยสมาชิสตชาวสิกข์ และคณะอื่นๆ ของชาติฮิ่นดู่ ซึ่งได้เข้ามาสำนักอยู่ในพระราชอาณาเขตต์สยามนี้ ขอน้อมเกล้ากราบถวายบังคมแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์และพระมหาเศวตฉัตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีอันซื่อสัตย์สุจริตแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เอกอัครมหากษัตราธิราชเจ้าแห่งบรมราชวงศ์จักรี

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าฮิ่นดู่อาจกล่าวได้ว่า ได้ปลงใจถือเอาพระราชอาณาเขตต์สยามเป็นที่อาศัยดำารงชีพไปจนตลอดแล้ว และเกือบจะทุกคนได้ทำการส่งเสริมการพาณิชย์ของประเทศมากว่า ๒๐ ปี ทั้งจำพวนสำมโนครัวก็ยิ่งทวียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนบัดนี้นับได้เกือบ ๒,๐๐๐ คนแล้ว

เหตุฉะนี้จึงเป็นธรรมดาที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเอาใจสอดส่องอยู่ในความผาสุกและความสำเร็จบริบูรณ์แห่งราชธาณาจักรสยาม ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้รับความร่มเย็นสันติสุขชั่วกาลนานมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ประสิทธิประสาทสรรพสิ่งในโลกนี้ ให้พระราชอาณาจักรสยาม ซึ่งอยู่ในพระราชประสาสนกิจ อันกอปร์ด้วยพระปรีชาฉลาดและพระเมตตากรุณาคุณ จงบรรลุถึงซึ่งความรุ่งเรืองอันสูงสุดและขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงประสพแต่ความสำเร็จและชัยชำนะในสรรพราชกิจทั้งปวงเทอญ

พุทธศาสนาอันเป็นศาสนาสำคัญที่สุดศาสนาหนึ่งได้มีกำเนิดขึ้นในดินแดนของเหล่าข้าพระพุทธเจ้า ทั้งผู้ให้กำเนิดคือผู้ดับทุกข์ของมนุษยชาติเล่าก็ได้มีพระประสูติการในบ้านเกิดเมืองมารดรของข้าพระพุทธเจ้า คืออินเดีย ชาวอินเดียทั่วทั้งประเทศนับถือกราบไหว้พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพระเจ้าอันสูงสุดแห่งพระเจ้าทั้งหลาย

ข้าพระพุทธเจ้าได้ถวายชีวิตไว้ ในพระราชอาณาจักรสยาม ซึ่งมิใช่เป็นประเทศซึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะพึงรู้สึกแปลกถิ่นเลย ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญญา ว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความจงรักภักดีต่อประเทศสยามโดยแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกธรรมิกราชเจ้าของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นพระบรมราชาธิบดีองค์แรก ที่ได้ทรงดำเนิรรัฐประสาสนกิจตามแนวแห่งปัจจุบันสมัยนิยม ทรงสอดส่องอยู่ในความผาสุกของพลเมืองของพระองค์เป็นเนืองนิตย์ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความร่มเย็นสันติสุข และการปกครองอันเป็นระเบียบเรียบร้อย พระองค์ได้ทรงทราบตระหนักแน่พระราชหฤทัยว่า เมื่อจะปลูกสร้างถาวรวัตถุสิ่งใดลงจักต้องก่อฐานให้มั่นคงด้วยสัมภาระที่ดีเสียก่อน

แม้การปกครอง การศึกษา และการที่เกี่ยวกับประชาสาธารณชนต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดิที่ ๖ พระบรมเชษฐาธิราชของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมนามาธิไธยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอนั้น ก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆ จะรู้จักน้อยไปกว่าพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้นแลย พระองค์ได้ทรงแสดงพระราชอัธยาศัยสอดส่องถึงความเป็นไปของประชาชนของพระองค์ และพะยานแห่งความสอดส่องทรงเห็นเหตุการณ์ไกลของพระองค์นั้น ก็คือ พระองค์ได้เตรียมพระราชอาณาจักรสยามให้ มีสภาพพร้อมสรรพ์ ที่จะรับรองการเปลี่ยนแปลงใด ที่จะยังเกิดมีขึ้นในภายหน้า แต่ใช่วิสัยที่คนทุกๆ คนจะได้รับผลแห่งพืชที่ตนได้หว่านลงไว้ หรืออีกนัยหนึ่ง ใช่วิสัยที่เราจะได้เห็นผลแห่งการที่ตนได้ลงแรงกรากกรำทำมาทุกๆ คน งานของคนเราโดยมากนำมาซึ่งความสุขสำราญและผลประโยชน์แก่คนที่เกิดมาภายหลัง พระบรมเชษฐาธิราชเจ้าของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใช่แต่ได้ทรงพระราชอุสสาหะบำรุงการศึกษาของกุลบุตรถ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยังได้ทรงจัดการศึกษาให้แพร่หลายจนประชาชนนิกรที่อยู่ในฐานะอันขาดแคลนไร้ทรัพย์ก็ได้รับความสะดวกในการเล่าเรียนทั่วกันด้วย

พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงการอุสสาหะกรรมต่าง ๆ จนมีผลให้บังเกีดโรงสีกลไฟแลโรงงานต่างๆ ขึ้นเป็นอันมาก อีกทั้งความสะดวกในการคมนาคมโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างทางรถไฟขึ้น ดังนี้พวกพาณิชยการของประเทศจึงได้รับความส่งเสรีมก้าวหน้าขึ้นอีกเป็นอเนก อันเป็นเหตุให้บังเกีดผลประโยชน์กำไรอย่างงดงาม

กิจการใดที่จำเป็นอันจะเป็นปัจจัยให้กรุงเทพ ฯ เป็นพระมหานครอันสมแก่พระราชอาณาจักรสยามนี้ พระองค์ก็ได้ทรงส่งเสรีมโดยพระราชวิริยภาพอันยวดยิ่ง แต่โดยความปราถนาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้เสด็จสวรรคคตเสียแล้ว จึงมิสามารถจะทรงพระราชกิจของพระองค์ ให้ลุล่วงถึงที่สุดแห่งพระบรมราชประสงค์ได้

ในพระราชอาณาจักรสยามไม่มีการปกครองอย่างกดขี่ ไม่มีกฎหมายบังคับอย่างหน้าเลือด ไม่มีการถือชาติ ไม่มีข้าราชการที่ชั่วร้าย ไม่มีความพยายามที่จะเกียจกันคนต่างชาติ ไม่มีการแสดงความเห่อเหีมโดยบีบคั้นผู้น้อย และข้อสำคัญที่สุดคือความยุกติธรรมนั้นมิได้ซื้อขายแก่กัน แต่ได้เผื่อแผ่ให้กันแลกัน

บัดนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงถือบังเหียนแห่งการปกครองพระราชอาณาจักรแล้ว พระราชภาระอันหนักแห่งตำแหน่งอันสูงสุดเช่นนี้ซึ่งย่อมต้องปฏิบัติด้วยความวินิจฉัยสอดส่องและให้มีผลอันสำคัญยิ่งเสมอจึงได้ตกมาเป็นของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งอดีตมหาราชาธิบดีได้ทรงส่งเสรีมให้มีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดเวลาหลายร้อยปีมาด้วยความสำเร็จอย่างงดงามอันพึงควรระลึกจดจำไว้เสมอ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายความปณีธานขอให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงประสพความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจหรือแม้ในพระบรมราชประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น

พระราชอัธยาศัยอันสุวภาพ สุขุม และเกษมสานต์ พระราชสิกขการอันสูงยิ่ง และพระราชหฤทัยอันจดจ่ออยู่ในราชกรณียกิจแห่งบ้านเมือง พระราชวิริยภาพอันจะยังความเจรีญมั่งคั่งให้บังเกีดแก่ประชาชนนิกร ทั้งจะให้ประเทศมีความดีงามสมกับชื่อ เพื่อจะยังความเจรีญก้าวหน้าและความปราศภัยให้บังเกีดแก่ชาติเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ตาโลกแล้วว่า อนาคตภาคอันใหญ่ยิ่งแห่งประเทศนี้รอคอยอยู่แล้ว พระราชวิจารณอันหนักแน่นในพระราชกรณียกิจตั้งแต่แรกเริ่มเสด็จขึ้นเถลีงถวัลยราชย์ ทั้งได้มีพระราชหฤทัยสอดส่องเพื่อจะยังความเจรีญให้บังเกิดขึ้นโดยทั่วๆ ไปเป็นเครื่องแสดงความหวังสำหรับภายหน้าอยู่เป็นอันดี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระราชดำริโดยถ่องแท้อยู่แล้วว่าความเจริญทั่วๆ ไปย่อมอาศัยฐานะอันไพศาลแห่งการเศรฐกิจและฐานะแห่งอาณาประชาชน ทั้งพระราชกำหนดกฎหมายและคณะข้าราชการในรัฐบาลซึ่งสามารถปฏิบัติราชกิจให้สำเร็จเรียบร้อยดี และสิ่งเหล่านี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงกรากกรำทำให้บังเกิดมีขึ้นแล้วพร้อมมูล เป็นพระราชบุณยาภินิหารอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละธองธุลีพระบาทมีราชบริพารล้วนแล้วไปด้วยเสนาบดีที่สัตย์ซื่อ ชำนาญพร้อมด้วยกิตติคุณสารอันน่าเคารพนบนอบอันได้ชื่อว่า รัตนาภรณ์แต่งราชอาณาจักร เพื่อได้เป็นที่ปรึกษา ค้ำจุน และชักจูงการภายหน้าแห่งประเทศนี้

ด้วยมืออันประณตน้อม ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งสัตยาธิฐาน ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงไว้ซึ่งพระวิริยภาพอันแรงกล้า และชัยชะนะ และขอให้อำนาจคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาซึ่งสิ่งอันดีงามทั้งปวงเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลอีกครั้งหนึ่ง แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในมหามงคลอภิลักขิตสมัยบรมราชาภิเษก และขอกราบบังคมทูลซ้ำความจงรักภักดีของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าอันมีอยู่ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและมหาเศวตฉัตร

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ