เออ! ท่านจักอ่านไนวิธีไหนก็ตามที

[บทประพันธ์บทนี้เปนบทแรกที่นายชิต บุรทัตเขียนไห้อ่านได้เปน ๒ วิธี]

“เออ! ท่านจักอ่านไนวิธีไหนก็ตามที” นี้ ท่านเจ้าคุนตรีปีดกเถระผู้งามด้วยสีลาจารวัตเจ้าอารามทวยเทพาวาส นามพระเถรนั้นแหละลือดัง โดยว่องไวไนโวหารกวีการพิเสส สังเกตด้วยกล่าวได ฟังก็คล้องจองเพราะพร้องคำ เปนกาพย์กลอนโคลงฉันท์ ฉลาดพรรนนานำปราโมทย์ เย็นโสตทำนุแด่ผู้สดับฟัง เขียนซึ่งข้อความ เห็นเช่นเฉลยคดี ดังมีหยู่เบื้องต้น ยังจะกล่าวอีกตลอดไป เปนถ้อยบำเทองปลุกสนุกสุขสรานไจ ถึงมิตรล่วงนิสัยกวีพันธ์ ผู้มีไจรักอักสรสาตรและคำปราชุเมธี ทั้งสุนทรวาทีนิพนธ์ไพเราะนานา

ท่านหลวงอาดอ่านได้หละหรือ ไนกวีภาสาไหม่นี้ ซึ่งอาตมาคิดลิขิตแผลง หากถ้าท่านเห็นชอบ ก็เชินตอบ และโปรดแปลงถ้อยคำที่ควนแคลงระคายหู ผิหากมี.

เออ! ท่านจักอ่านไน วิธีไหนก็ตามที
นี้ท่านเจ้าคุนตรี- ปีดกเถระผู้งาม
พร้อมด้วยสีลาจา- รวัตรเจ้าพระอาราม
“ทวยเทพาวาส” นาม พระเถรนั้นแหละลือดัง
โดยว่องไนโวหาร กวีการพิเสสสัง-
เกตด้วยกล่าวไดฟัง ก็คล้องจองเพราะพร้องคำ
เปนกาพย์กลอนโคลงฉันท์ ฉลาดพรรนานำ
ปราโมทย์เย็นโสตทำ- นุแด่ผู้สดับฟัง
เขียนซึ่งข้อความเห็น เฉลยเช่นคดีดัง
มีหยู่เบื้องต้นยัง จะกล่าวอีกตลอดไป
เปนถ้อยบำเทองปลุก สนุกสุขสรานไจ
ถึงมิตรล่วงนิสสัย กวีพันธุผู้มี
ไจรักอักสรสาตร และคำปราชุเมธี
ทั้งสุนทรวาที นิพนธ์ไพเราะนานา
ท่านหลวงอาดอ่านได้ หละหรือไนกะวีภา-
สาไหม่นี้ซึ่งอา- ตมาคิดลิขิตแผลง
หากถ้าท่านเห็นชอบ ก็เชินตอบและโปรดแปลง
ถ้อยคำที่ค้วนแคลง ระคายหูผิหากมี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ