คติของพวกเราชาวไทย

กาพย์ยานี ๑๑  
๏ เราไทยอุบัติไน ประเทสไทยวิไลยครัน
ชนกชเนติพัน- ธุเราเล่าก็ล้วนไทย
ซ้ำบริหารตน พยุงชนม์จเรินวัย
ไนไทยวิราสภัย ภิรมย์สุขมิขุกเข็น
นี้เพราะพระจอมไทย ธิราชไท้ไทยเปน
ฉัตรแก้วกำบังเย็น สริราพยพเรา
เหตุนี้และเราไทย เร่งคิดไว้หย่าไจเบา
เชื้อชายปรีชาเชาว์ มโนหานและชาสิลป์
เร่งควนอนุสสร์รู้ กตัูพระภูมินทร์
กัตเวทิเร่งจิน ตนานึกคนึงสนอง
พระเดชพระคุนปิ่น มหินทร์เทพยโพธิ์ทอง
ซึ่งซงอำรุงครอง ไทยรัสถ์และเราไทย
ดลยามสยามรมย์ เปนบรมสุขไน
กาลไดสมัยได คนะเราก็เปรมปรีดิ์
ผิว์ยามสยามทุข บมีสุขกเสมสรี
เหตุหมู่ริปูมี เปนอาทิมาบีทา
เราไทยก็ควนจัก สวามิภักดิ์ประกอบสา
มัคคีทั้งจิตกา ยะเพื่อหวังกำจัดภัย
รักสาองค์อิสวเรนทร์ สมาเมนทรกุตไกร
รักสาประเทสไทย ไทยชาติเฉลิมชู
รักษาพระพุทธสาสน์ วระวาทบรมครู
โดยความกตัู กัตเวทิ์ของไทยเรา
ควรม้วยก็ยอมม้วย ชีวะด้วยมรนภัย
ความดีขจรไป ตลอดฟ้าและดินสู
ชาติเช่นกับนาวา มโหลาระยาตร์ยูร
จอมจักร์มไหสูรย์ พระประดุจนายเรือ
ส่ำราสดรไน ไผทคือคนาเผือ
อาสัยนาวาเหลือ พรรนนาเอนกนันต์
ผิว์เรือจะอับปาง ลงนะกลางสมุทอัน
ลึกล้ำมหันต์ครัน ก็จะม้วยมิเหลือหลง
เราไทยควนคิดว่า จะช่วยพานาวาตรง
ข้ามมหาสมุทคง คืนสู่ถิ่นนิเวสสถาน
ฉันไดนะไทยเรา ก็บเขลากมลมาน
ชาติชายชาตรีชา ควนจะคิดผดุงชู
ไทยเราไห้ยิ่งเยี่ยม จเรินเทียมวิเทสภูว์
สมนามและสมบู รพะชนนิยมกัน
เสียชีพหย่าเสียสัจ วระวัจน์พระซงธัม
ระลึกทุกคืนวัน สถิตเหนือศิโรตม์ เทอน ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ