เฉลิมฉลองวันชาติ

ภุชงคประยาตรฉันท์  
๏ เพราะเปี่ยมปิติปลื้มปลาบ ระลึกซาบเสมอกาล
นะ “วันชาติ” เฉลิมวาร ฉลองวาระมาถึง
๏ พสกส่ำสิสำแดง รึดีแจ้งประจำจึง
สมานจิตรำพึง ประดุจพี่และน้องผอง
๏ ละล้วนพันธุเผ่าไทย สถิตไนขนบครอง
นะ ขอบเขตวิถีของ ระบอบรัถธัมนู
๏ ประชาธิปไตยชื่อ จะชี้หรือก็คือมูล
เพราะราบเรียบและเพียบพูน พิพิธภาวะพึงมี
๏ ประมวนผลจะดลได้ อะไรไดอุดมดี
ประโดยสรรพะเสรี สรุปสิทธิอิสสร
๏ มิผิดแผกมิแยกชั้น เสมือนกันนิรันดร
ก็ถึงแท้และแน่นอน ตระหนักไนหทัยเรา
๏ ลุปีเก้าจะเข้าปัจ- จุบันพรรสสิพร้อมเพรา
สะพรั่งพัทนาเนา เอนกสิ่งประโยชน์สาร
๏ ประสบแจ้งประจักส์ตา และไจมาตลอดกาล
อดีตเนื่องฉนำนาน ฉะนี้น่าจะปรารมภ์
๏ ระลึกรู้ระหว่างราสดร์ นะ “วันชาติ” และชื่นชม
ประชุมฉันทะชอบสม สมัยสันนิบาตวาร
๏ สมัคหวังและยั้งยึด ประพรึตพรึดธิธัมถาน
กะทั่งเกี่ยวกะทำการ เสาะสรรส้างสริสดิ์ผล
๏ ทวีแผ่เพราะแพร่เพิ่ม ผดุงเติมผเดิมดล
ลุแด่ชาติประเทสตน จเรินเต็มและเข้มแข็ง
๏ นะ “วันชาติ” ประชาชาติ เพราะมุ่งมาดกมลแรง
รึดีจิตผจงแจง จรดพากย์ประพันธ์ฉันท์
๏ เฉลิมวาระวันชาติ ฉลองมาสสมัยอัน
อุดมสิทธิครบสรรพ์ ประสบทั่ว นะไทยชน
๏ ชโย! พรบวรวัทน์ สวัสดิ์ภัทรพิบุลดล
นิรันดรผเดิมพล สมัถเพียบภิย์โยพูน
๏ ประเทสชาติพระสาสน์ขัต- ติย์ราชรัชช์มไหสูรย์
สรุปรัถธัมนู จิรัตถีติกาล เทอน

๒๔ มิถุนายน ๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ