ตู้ทองของปราช์

สักรวา ตู้ทองของปราช์ก่อน คือกาพย์, กลอน, โคลง, ร่าย, มากมายหนา ดอกสร้อย, สักรวา, เห่, ฉันท์, เสภา, เปนต้นว่าพอเปนเค้าไห้เข้าไจ ร่วงโรยมาช้านานเพราะเหตุผู้ มีความรู้คือกุนแจแต่ไม่ไข เดี๋ยวนี้ท่านขุนสารัตถ์คัดไว้ไน ประตูไหม่มากมายแพร่หลายเอย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ