ผิดกัน

๏ อาการกายอีกทั้ง ทางวจี ก็ดี
สุจริตไนจิตมี หยู่แล้ว
จักทำและพาที กาละเทส ไดรือ
ก็ย่อมจะกล้าแกล้ว ปราสข้อเกรงขาม
๏ อันความทุจริตแม้ มีไน ไจนา
ไปสู่ประชุมไหน เมื่อนั้น
จักพูดและทำได ดูขัด เขินแล
ทั้งย่อมระย่อขยั้น ขลาดคร้ามขามเขา ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ