เบื้องหน้าชีวิตมนุสย์

[หมายเหตุ- บทประพันธ์ข้างล่างนี้มีวิธีอ่านได้ ๒ วิธี]

๑. อ่านเปนร้อยแก้ว

เบื้องหน้ามนุสย์นั้น คิดเปรียบได้ดุจดัง สถานรกเรียวหนามหรือความมืด ฟังดูเถิด เรายังต้องไต่เต้าไปตามแนวทางแห่งสถานที่สแดงมาแล้ว โดยนัยนี้แล. มนุสย์หรือบุทคลไดกอปร์ด้วยเชาวน์ไวฉลาดหย่างดี มนุสย์บุทคลนั้นแหละ, จะค้นพบซึ่งรัสมีหรือแสงสว่างปลายทางโดยมีจุดหมายไนชีวิตหนึ่งของเขา. แต่, ตรงกันข้าม ผู้มากด้วยความโง่งงหลงเขลานั้นสิ, ต้องตะกายเวียนว่ายดุ่มเดาไปไนเงามืดหรือเรียวหนามจนถึงที่สุดแห่งชีวิต ดุจดังเปรียบข้อความฉะนี้ ฉะนั้น, ขอพรรนนาตามวิธีดีงามที่ปราช์แนะนำคือ ควนดำเนินชีวิตไห้จเรินด้วยปรับปรุง- ทำกายไจไห้สุขสนุกอิ่มหนำสำราน เราจำต้องตัดไจตนเลิกปรารภถึงสถานที่ซึ่งรกหรือมืดมนอันหยู่เบื้องหน้านั้น หย่ากังวล. นี่แหละ, เปนผลไห้ผาสุกสบาย.

๒. อ่านทำนองกาพย์สุรางคนางค์

๏ เบื้องหน้าชีวิต มนุสย์นั้นคิด เปรียบได้ดุจดัง สถานรกเรียวหนาม หรือความมืดฟัง ดูเถิด ! เรายัง ต้องไต่เต้าไป

๏ ตามแนวทางแห่ง สถานที่สแดง มาแล้วโดยนัย นี้แลมนุสย์ หรือบุทคลได กอปร์ด้วยเชาวน์ไว ฉลาดหย่างดี

๏ มนุสย์บุทคล นั้นแหละจะค้น พบซึ่งรัสมี หรือแสงสว่าง ปลายทางโดยมีจุดหมายไนชี- วิตหนึ่งของเขา

๏ แต่ตรงกันข้าม ผู้มากด้วยความ โง่งงหลงเขลา นั้นสิต้องตะกาย เวียนว่ายดุ่มเดา ด้นไปไนเงา มืดหรือเรียวหนาม

๏ จนถึงที่สุด แห่งชีวิตดุจ ดังเปรียบข้อความ ฉะนี้ฉะนั้น ขอพรรนนาตาม วิธีดีงาม ที่ปราช์แนะนำ

๏ คือควนดำเนิน ชีวิตไห้จเริน ด้วยปรับปรุง ทำ กายไจไห้สุข สนุกอิ่มหนำ สำรานเราจำ ต้องตัดไจตน

๏ เลิกปรารภถึง สถานที่ซึ่ง รกหรือมืดมน อันหยู่เบื้องหน้า นั้นหย่ากังวล นี่แหละเปนผล ไห้ผาสุกสบาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ